Cod deontologig

CONSIDERENTE PREALABILE
Prezentul cod deontologic se situează în contextul creat de cadrul reglementativ existent, respectiv legea audiovizualului, codul audiovizualului, codul civil, Convenţia europeană a drepturilor omului, jurisprudenţa CEDO.
Aceste reglementări sunt asumate ca reguli de conduită editorială, atât în virtutea caracterului lor de obligaţie legală, cât şi cu convingerea că misiunea de interes public a radiodifuzorilor trebuie să se construiască în materia oferită de comunicarea audiovizuală realizată prin respectarea legii.

NIVEL DE AUTOREGLEMENTARE
Prezentul cod nu dublează reglementările existente, ci le presupune ca elemente externe de referință pentru adiționarea de reguli sau principii suplimentare, care constituie în fapt materia sa. Din acest motiv și pentru a evita incoerența de a reproduce în domeniul autoreglementării prevederi care sunt direct obligatorii prin lege sau legislaţie secundară şi nu pot fi asumate ca facultative, nici chiar cele mai importante dintre reglementările legale nu vor fi regăsite în conţinutul său.

PRINCIPII
Prezentul cod valorizează convingerea că obligaţia respectării legii şi a reglementărilor poate coexista fără a intra în contradicţie cu nevoia pe care o au radiodifuzorii, producătorii, editorii şi redactorii de a utiliza valorile care emerg din experienţă, bun simţ, repere editoriale şi etice, atunci când se confruntă cu provocări editoriale sau când desfăşoară rutina activitaţii editoriale obişnuite. „Intr-o lume perfectă ar funcţiona o singură reglementare: folosiţi-vă propria si cea mai bună judecată!”(BBC Editorial Guidelines)
Increderea publicului este o altă valoare pe care o păstrăm ca reper şi ea poate fi câştigată numai prin imparţialitate şi onestitate şi prin garanţia că se evită în orice moment inducerea în eroare a publicului sau manipularea lui.
Acurateţea prezentării adevărului nu se poate obţine numai prin simpla prezentare a faptelor, ci doar în urma unui efort de a detecta aspectele relevante, de a distinge evidenţa de prejudecată sau confuzie pentru a beneficia de funcţia de incertitudine, şi de a descoperi adevărul acolo unde el se află (BBC-EG)
Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrată în fața oricăror interese externe, a oricăror presiuni politice sau comerciale şi a oricăror interese personale. (BBC-EG)
Conţinutul editorial trebuie să ofere semnificaţie utilă pentru public, nu doar să îi stimuleze reacţii sau să il facă ţintă a mesajului publicitar. Divertismentul oferă şi el acest tip semnificație sub forma valorii construite cu umor, bun simţ și bună inspirație.

STANDARDE EDITORIALE
Radiodifuzorii pot asigura, individual, standarde editoriale care să contribuie la ridicarea nivelului de educație media al publicului și nu vor promova practicile editoriale care sacrifică performanța editorială în favoarea compromisului cu soluții editoriale care conduc la coborârea nivelui de civilizație mediatică a publicului.
Este dezirabil ca spațiul de desfășurare a competiției între radiodifuzori să se poziționeze în zona superioară a preferințelor publicului şi să contribuie la ridicarea nivelului acestora.

PROMOVAREA ÎNȚELEGERII CORECTE A LEGISLAȚIEI
Radiodifuzorii vor acorda atenție, în măsura posibilului, promovării înțelegerii corecte a legislației din domeniul audiovizual sau din alte domenii și pentru eliminarea abuzurilor generate de neclarități legislative sau interpretări eronate ale reglementărilor, inclusiv prin indicarea și relevarea în fața autorităților și a publicului a temelor și soluțiilor reglementative controversabile.
In acest sens se va avea în vedere şi responsabilizarea celor implicați în realizarea programelor în sensul evaluării critice a efectelor ce rezultă din difuzarea programelor, atât sub aspect legal cât și sub aspecte nereglementate, dar semnificative în raport cu drepturile și interesele altora.

INFORMAREA CORECTĂ
In măsura în care difuzează în principal sau secundar ştiri şi programe informative, televiziunile sau radiourile trebuie să se comporte ca agentii socio-economice speciale ale căror obiective antreprenoriale trebuie sa fie configurate pentru întrunirea condiţiilor de furnizare a accesului la un drept fundamental, dreptul publicului la informare (Rezoluţia Consiliului Europei 1003/93 referitoare la etica jurnalistică)
Informatiile nu ar trebui să fie tratate ca o marfă, ci ca necesare pentru a satisface un drept fundamental al cetațeanului. În acest sens, nu ar trebui să se exploateze nici calitatea si nici continutul știrilor sau opiniilor strict pentru a mări audienţa ori veniturile obtinute din publicitate, ci pentru a satisface în mod optim dreptul la informare, beneficiile în audienţă şi venituri, care sunt necesare şi legitime în cazul radiodifuzorilor privaţi, ca suport al întregii lor activităţi, urmând a rezulta din excelenţa indeplinirii acestei misiuni publice. (Rez COE 1003/93)
Dat fiind că activitatea radiodifuzorilor din zona programelor informative este una de “intermediere” între informaţia preexistentă şi public, în sensul de furnizare a unui serviciu de informare, aceştia trebuie să asume faptul că și drepturile pe care le detin în legatură cu libertatea de informare depind de destinatarii acesteia, adică de cetaţeni.
Aceasta nu înseamnă însă că programele informative sunt doar un simplu act de răspândire a informaţiilor, in timp ce interpretarea acestora ar fi atributul prioritar al publicului. Dimpotrivă, informaţia conţine in sine traseul de la faptă la semnificaţie, traseu care fără contribuţia interpretativă şi analitică a mass-media ar rămîne un simplu labirint al confuziilor – cazul zvonurilor, care nu trebuie să constituie o materie primă pentru media, este tipic în acest sens.
In plus „libertatea in domeniul presei include, de asemenea şi recurgerea la o anumită doză de exagerare, chiar de provocare” (teză în decizie CEDO). Elementele de retorică constitutive comunicării umane nu pot fi cenzurate tocmai în cazul mass-media audiovizuale.
In sensul valorilor promovate de CEDO, libertatea de exprimare nu se exercită numai pentru a difuza informaţii sau idei care sunt primite favorabil sau cu indiferenţă, ci şi în cazul celor care şochează, contrariază, sau deranjează, cazuri in care radiodifuzorii se vor asigura că difuzarea este motivată prin raţiuni de interes public.
Informarea corectă include și obligația de a include aspectele cele mai semnificative pentru viața societății, inclusive cele cu relevanță pentru dezvoltarea acesteia în sens pozitiv. Dat fiind că evaluarea unor asemenea caracteristici nu poate fi apanajul unei autorități sau rezultatul unei reglementări, acest principiu râmâne un “Principiu de relevanţă”, principiu asumat individual de către radiodifuzor și administrat după propria libertate de conștiință a celor care participă la gestionarea lui , în condiţiile în care nu se poate impune o instanţă care să decidă care anume aspecte sunt sau nu semnificative in sensul menționat.
Respectul adevărului presupune şi educarea capacităţii de a-l discerne si de a-l prezenta astfel încât efectul de informare a publicului să fie maxim.
Se recomandă ca verificarea legalității conținutului editorial să fie integrată acțiunii de determinare a adevărului și creativității editoriale într-un mod care nu poate influența și inhiba această acțiune sau creativitatea mijloacelor de comunicare editorială, în condiţiile în care verificarea legalitaţii va fi întotdeauna anterioară difuzării programelor.
Radiodifuzorii vor expune, dacă aleg să facă acest lucru, principiile editoriale deopotrivă pentru a se identifica în faţa publicului, dar şi pentru a răspunde aspirațiilor sale, ca şi pentru a-l educa în sensul familiarizării cu valorile mass-media.

JUDECĂŢILE DE VALOARE / OPINIILE

Desi opiniile sunt în mod necesar subiective şi, în consecinţă, nu pot si nu trebuie să fie supuse criteriilor de corectitudine (după cum s-a exprimat CEDO „ judecăţile de valoare nu trebuie să fie supuse probei veridicităţii”), trebuie totuşi să existe asigurarea că opiniile sunt exprimate în mod sincer si etic şi că ele sunt fondate pe un suport faptic credibil şi suficient.
Opiniile care iau forma unor comentarii la adresa unor evenimente sau acțiuni referitoare la persoane sau la instituții nu trebuie sa încerce sa nege realitatea faptelor sau a datelor.
În exerciţiul activităţii editoriale trebuie să se manifeste atât respectul legitim şi reciproc faţa de orientările ideologice ale editorilor si ale proprietarilor dar şi acceptarea faptului că această activitate editorială este limitată de exigente imperative constând în raportarea de stiri corecte si de opinii etice. Acest lucru este esential în vederea respectarii dreptului fundamental la informare al cetaţenilor. (Rez COE 1003/93)

INDEPENDENŢĂ ŞI IMPARŢIALITATE

Independenţa şi imparţialitatea nu inseamnă neutralizarea valorii de adevăr a stirilor prin prezentarea plată și neutralizarea reciprocă a informațiilor și a opiniilor contradictorii. Continutul editorial va pune in evidență opinia relevantă sau informația de maximă credibilitate, precizănd însă caracterul relativ al veridicității, care în unele dintre cazuri, poate fi stabilită numai în instanţele de judecată sau de evaluarea opiniei publice.
Independenţa şi imparţialitatea nu înseamnă a refuza evidenţa adevărului atunci când el se află cu în mod clar de partea unora dintre cei aflaţi în dispută, cu excepţia cauzelor penale, unde evaluarea aparţine exclusiv instanţelor de judecată.
Realizatorii vor fi imparţiali din punct de vedere politic în realizarea programelor, fără a fi însă opriți de la a avea convingeri politice proprii.
Continutul editorial va acorda importantă problemelor reale ale societăţii și nu va crea false probleme sau nu va obtura atenția publicului cu probleme minore. Totodată se va avea în vedere adresarea pe un public țintă, care poate fi diferențiat pe capacitate de inţelegere, informare și preferinţe şi nu numai în funcție de capacitatea de a răspunde la mesajele comerciale, ci şi în paralel cu aceasta. Nu se va crea confuzie intre cele două planuri, respectiv planul editorial și cel publicitar, ci se va crea un cadru de repere care să ajute publicul să le distingă pentru a extrage beneficiile disponibile în ambele.
Interesele commerciale ale societăților de radio şi televiziune se vor putea exercita in limitele satisfacerii interesului public sau, în situaţia cazurilor punctuale legitime în care nu există o relaţie directă între acestea şi interesul public, fără a leza interesul public.

RESPONSABILITATEA EDITORIALĂ
Responsabilitatea editorială aparține radiodifuzorului în calitatea sa de societate comercială, respectiv structurii de proprietate și conducere care răspunde de acțiunile societății comerciale.
Responsabilitatea editorială se constituie numai în raport cu şi este este opozabilă numai dispoziţiilor legii audiovizualului si reglementărilor subsecvente ale codului audiovizual. Orice conflict generat de conţinutul editorial care nu contravine însă acestor reglementări nu antrenează responsabilitatea editorială a radiodifuzorului (ci responsabilitatea civilă sau comercială, după caz.)
Responsabilitatea editorială se asumă în cadrul exercițiului politicii editoriale, de către conducerea societății.
Politica editorială reprezintă concepția asupra principiilor, regulilor și strategiei după care se structurează producția și/sau difuzarea de conținut editorial, inclusiv punerea ei în practică. Exercițiul ei poate fi delegat managerului, editorilor sau realizatorilor de programe în mod expres, dar fără a transfera și responsablitatea editorială. Radiodifuzorul poate interveni în activitatea editorială oricând consideră necesar, și în special atunci când delegarea politicii editoriale nu produce efectele prezumate. Instanța care detine dreptul de politică editorială beneficiază, impreună cu realizatorii, de dreptul de confidențialitate a surselor, așa cum este prevăzut de lege.
Radiodifuzorul va stabili cu realizatorii de programe condițiile care se aplică atunci când este utilizat recursul la clauza de conștiință, respectiv la dreptul acestora de a nu acționa împotriva convingerilor proprii, care trebuie acordat fără limite.
Decizia de a face publică sau nu politica editorială aparţine autorilor ei, în condiţiile în care politica editorială poate să îmbrace aspecte de confidenţialitate care se supun regulilor competiţiei corecte. Acesta nu face însă mai puţin importantă responsabiltatea editorială.

INTERESUL PUBLIC SI PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANEI
Este de interes public atât protejarea drepturilor individului cât şi respectarea dreptului lui şi al publicului de a fi informat în contextul asigurarii pluralismului surselor de informare. Libertatea de exprimare este ea însăşi de interes public.
Problemele de interes public sunt în mare parte puse în discuţie în legătură cu figurile publice, respectiv persoanele care deţin o funcţie publică sau care utilizează resursele publice, sau în sens larg, toţi aceia care joacă un rol în viaţa publică, fie în politică, ecomomie, arte, sfera socială, sport sau în orice al domeniu, in sensul definiţiei date de Rezoluţia 1165 (1998) a Consiliului Europei. Noțiunea de figură publică nu se restrânge deci la politicieni sau membri ai administrației, ci include personalități din diverse domenii a căror prezență publică stârnește interes. Figurile publice trebuie să admită că poziţia lor în societate îi expune la o presiune sporită asupra vieţii lor private. Mai mult, „asteptarea legitimă de protecție a vieții private și a dreptului la propria imagine” nu poate fi invocată în spații în care se admite o expunere normală în faţa publicului și a presei.
Dat fiind ca persoanele publice contribuie la stabilirea standardelor sociale atât prin diferfențiere cît și prin exemplu, cercul interesului public legitim ar fi prea ingust circumscris dacă s-ar reduce numai la dezbaterea pe marginea reflectării unor comportamente care sunt moral sau legal discutabile și nu ar include și reflectarea normalităţii comportamentului vieții zilnice, dacă aceasta serveşte la formarea opiniei publice în chestiuni de interes general sau la dezbateri de interes general. In acest sens şi programele de divertisment pot aborda viaţa privată a persoanelor publice atât cu indreptăţirea dată de aspectele de interes public cât şi în sensul că programele de divertisment sunt la fel de bine protejate de dreptul la liberă exprimare. Valoarea de divertisment a conținutului editorial poate constitui o contribuție la formarea valorilor publice și de aceea prezintă interes public.
In cazul persoanelor care acced în mod voluntar în viața publică, acestea nu mai pot invoca dreptul de a rămâne anonimi, imaginea lor devenind într-un anume grad o proprietate publică la care mass-media poate face apel pentru a intreţine dezbateri de interes public şi construcţia de valori ale vieţii cotidiene.
Prezentarea unor astfel de cazuri se va face numai dacă radiodifuzorii vor fi în măsură să demonstreze că expunerea unor aspecte de viaţă privată, indiferent dacă prejudiciază sau nu imaginea persoanei, reprezintă o contribuţie la dezbateri de interes general care consolidează valorile societăţii contemporane.
In sensul construcției de valori civice, radiodofuzorii pot avea în vedere valorizarea principiilor anti-discriminare în mod pro-activ, prin promovarea de conținut care să conducă la înțelegerea importanței patrimoniului valoric al egalității în drepturi a persoanelor. In acest sens se va acorda atenție principiului egalității dintre femei și barbați și combaterii prejudecăților care contravin acestui principiu.
Radiodifuzorii vor respecta principiul prezumției de nevinovătie în sensul de a nu califica o persoană ca fiind vinovată de comiterea unei fapte penale sau a unor contravenții înainte ca acest lucru să fi fost stabilit prin parcugerea tuturor căilor de dezbatere în instanțele de judecată, iar acuzaţiile formulate la adresa sa vor fi prezentate ca relative. Aceasta prezumpţie se aplică însă numai în cazul unor acuzaţii pentru fapte care pot face obiectul instanțelor de judecată.
In măsura în care asemenea acuzaţii se formulează de către politicienii care beneficiază de imunitate pentru declaraţii politice, contextul va fi prezentat ca atare publicului.
In mod corespondent, acuzaţiile pentru fapte de altă natură decât cele care pot face obiectul instanțelor de judecată vor fi prezentate ca nefiind purtătoare de alte incriminări decât cele cu sens moral sau etic, care nu pot fi stabilite pe calea instanțelor de judecată.

REPREZENTAREA VIOLENŢEI
Reprezentarea violentei in programele de televiziune este limitata prin prevederile legii audiovizualului precum si prin deciziile emise de CNA in aplicarea legii. Programe care contin reprezentari ale violentei pot fi transmise in situatia in care ele nu afecteaza dezvoltarea fizica sau mentala a minorilor, dat fiind caracterul limitat al violentei in cauza sau date fiind conditiile speciale de programare a acestora si de marcare a lor cu avertizari, care, in general, exclud accesul minorilor la difuzarea lor.
Totodata, in privinta programelor care includ violenta, trebuie distins ceea ce reprezinta continut nelegal, anume ceea ce nu poate fi transmis in nici o situatie, de ceea ce poate fi transmis numai cu avertizari obligatorii sau numai la intervale orare permise, precum si de ceea ce reprezinta continutul a carui difuzare nu incalca prevederile legii dar care, de asemenea, contine o reprezentare a violentei si poate induce un stress, sau poate induce comportamente nedorite.
Aceste din urmă tipuri de programe, care pot fi difuzate, dar a caror difuzare nu este dezirabila, dincolo de criteriile impuse de lege, pot fi supuse unui regim de autoreglementare. Spatiul de actiune al autoreglementarii vizeaza programe cu continut de violenta a caror difuzare presupune ca prevederile legale nu au fost incalcate, dar care sunt supuse unor restrictii suplimentare. Ca urmare, nerespectarea acestor restrictii de autoreglementare nu poate fi considerata o incalcare a legii sau a reglementarilor CNA emise in aplicarea legii.
Dat fiind ca lumea reala contine violenta, este rezonabil ca televiziunea sa o reflecte, chiar daca aceasta poate produce o agresiune asupra publicului, dar numai daca acesta agresiune este un efect secundar si este complementară scopului motivat al informarii si avertizarii publicului.
In sensul prezentului cod, prin violență se înțelege: “actiune de forta care agreseaza integritatea fizica sau psihica a individului pentru a-i domina sau distruge identitatea umana.”
Prezenta violentei in programe trebuie sa fie intotdeauna justificabila editorial sau prin logica dramaturgica a programului, in sensul ca trebuie sa stabileasca o relatie de continut informational sau spectacular cu publicul, care sa se inscrie in datele interesului public specific domeniului audiovizual. Difuzarea de programe care contin violenta gratuita (anume violenta care nu joaca un rol central in definirea subiectului, a unui personaj sau a unei teme a programului ca ansamblu, la randul lui motivat valoric) este interzisa prin lege. Violenta care are ca scop socarea publicului pentru a-i atrage atentia asupra programului fara a-i oferi elemente necesare pentru a intelege justificarea editoriala sau dramaturgica a acestuia, si care recurge la reactiile lui primare, nemediate de resursele sale culturale si de civilizatie, trebuie evitata.
Astfel, se va avea in vedere ca:
Difuzarea de programe care promoveaza sau elogiaza violenta este nedezirabila.
Efectul spectacular bazat pe violenta este de evitat.
Programele pentru copii nu vor contine decat grade reduse de violenta fizica, verbala sau emotionala.
Violenta in termenii referentiali ai lumii reale trebuie sa se distinga de violenta ca efect al fanteziei si sa fie supusa unei restrictii mai accentuate in cazul unor elemente de continut similare. Reciproc, reprezentarea violentei marcate drept imaginar poate fi mai larga.
In programele care contin referiri la violenta reala trebuie prezentate publicului efectele finale ale violentei asupra faptasilor si asupra victimelor.
Desi se admite ca in cazul filmelor de gen (actiune, sf, thriller) gradul crescut de conventie permite o prezentare mai explicita a violentei, trebuie totodata avut in vedere ca in melodrame sau telenovele conventia poate intensifica efecte nedorite, in perceptia sinuciderilor, de pilda, care pot afecta publicul.
In programele pentru copii cu personaje reale, violenta se va prezenta numai daca este esentiala pentru dezvoltarea personajelor sau a intrigii.
Programele de animatie care contin violenta stilizata si non-realista nu vor avea violenta ca tema centrala si nu vor stimula imitarea unor comportamente periculoase.
Programele pentru copii vor trata cu atentie teme care pot induce copiilor sentimente de insecuritate.
Programele pentru copii trebuie sa evite promovarea de comportamente imitative periculoase.
Programele nu vor contine scene de violenta realista care sa induca ideea ca violenta este modul cel mai eficient de a solutiona probleme sau conflicte reale.
Programele nu vor minimaliza efectele violentei in viata reala.
Programele nu vor contine elemente terifiante arbitrare, fara relatie de continuitate cu tema programului.

„Controlul parental” instituit prin reglementari aplicabile programelor nu trebuie sa devina un substitut pentru responsabilitatea directa a parintilor, aceștia trebuind să fie avertizați de radiodifuzor în acest sens .
Violenta in stiri si programe informative:
Violenta va fi prezenta in stiri si programe informative numai daca prezentarea ei aduce o informatie relevanta pentru teme sociale de ansamblu sau specifice, sau daca este necesara pentru a semnala si constientiza un pericol sau un risc general – individual sau colectiv.
Informatiile continand scene de violenta vor fi precedate de avertizari cu privire la potentialul efect de stress pe care il pot avea asupra publicului in general sau asupra unor categorii speciale (minori).
Se va avea in vedere ca pozitia in jurnalele de stiri a reportajelor continand violenta sa nu creeze elemente suplimentare de soc si sa nu afecteze identitatea stirilor din imediata vecinatate.
Informatiile despre incidente violente care pot afecta minorii sau familiile trebuie prezentate intr-o maniera cat mai putin explicita. Daca acest lucru nu se poate face, si daca nu se contravine interesului public al necesitiatii informarii eficiente, acestea vor fi difuzate in intervale orare de regula inaccesibile minorilor.
Respectul pentru demnitatea fiintei umane impune reguli speciale prin care sa se evite excesul de realism atunci cand sunt prezentate victime (in cazuri unde acest lucru are o motivare exceptionala).
Se va evita excesul prin cumul de difuzare de programe cu violenta motivate individual, pentru a nu se crea ca rezultanta presiuni asupra publicului.
Reportajele si stirile despre evenimente conflictuale sau acte teroriste nu vor fi prezentate in asa fel incat a incite la dezordine si violenta sau sa creeze panica.
Prezentarea unor incidente violente sau a urmarilor acestora nu va fi controlata si cosmetizata in asa masura incat relevanta informatiei sa fie afectata sau sa se creeze o imagine falsa despre conditia umana.
Totodata, trebuie avute in vedere actiuni de stimulare a constructiei unei perceptii active a publicului, prin:
Educarea publicului pentru a intelege riscurile la care se expune in raport cu emisiunile care contin violenta.
Alfabetizarea televizuala: intelegerea modului in care poate fi selectata si asimilata oferta de programe.
Promovarea introducerii unui sistem tehnic de blocare voluntara, de catre parinti, a accesului copiilor la emisiuni care conţin violenta (de tipul V-cip-ului )
Promovarea educationala a deciziei si a mijloacelor necesare pentru a alege calitatea drept criteriu in selectarea emisiunilor.
Promovarea concertata a unor programe si strategii care sa induca la public reactii valorice active fata de oferta de programe si care, drept consecinta, sa promoveze competitia pentru audienta intre companiile de televiziune preponderent pe vectorul calitatii programelor.
Se va promova in emisiuni cultura respectului reciproc si a depăsirii violenței, a spiritului civic si democratic.
Se vor oferi cat mai multe informatii despre caracterul programelor cu continut de violenta (prin EPG, teletext, programe tiparite, etc.)
Se va promova in programe educatia pentru o lectura critica a imaginii, care sa releve mecanismul implicarii individului in perceptia acesteia.

PREZUMPȚIA DE CREATIVITATE
Totuși, este specific pentru o parte din principiile formulate aici că nu pot decât să rămână la nivelul de reper, fiind imposibilă o judecată asupra faptului dacă practica editorială se conformează lor sau nu. Pentru noi este suficient însă ca aceste principii să constituie o preocupare, iar punerea lor in practică să producă o valoare construită conform creativității fiecărui editor. Acesta este principiul „prezumpției de creativitate”.

Notă: Acest cod fost redactat avand ca referințe, intre altele, următoarele documente:
1. Commercial Television Industry Code of Practice – Australia January 2010
2. ACDIRT Canada – l’Association des journalistes électronique- Code de déontologie
3. CAB Code Regarding Violence in Television Programming
4. Canadian Association of Broadcasters’ Equitable Portrayal Code
5. Editors’ Code of Practice – United Kingdom
6. Code of Ethics for the Austrian Press -Austria
7. Code of Ethics for the Press, Radio and Television- Sweden
8. United Kingdom Code: Code on Standards of the Broadcasting Standards Commission
9. United Kingdom Code: Code on Standards of the Broadcasting Standards Commission
10. Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul roman de presa
11. Codes of Journalistic Principles / Europe
12. Reports on possible co-operative regulatory systems
13. Case of Verein Gegen Tierfabriken Schweiz CEDO
14. Case of Von Hannover V. Germany CEDO
15. The Editorial Guidelines BBC
16. The Ethical journalism initiative – Aidan White
17. Right to one’s own image – ECHR judgments
18. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 ECHR
19. Libertatea de exprimare, Ghid privind punerea in aplicare a articolului 10 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului
20. The Media Self-Regulation Guidebook
21. The Public Interest,the Media and Privacy – David E. Morrison,Michael Svennevig
22. OFCOM Code on Fairness and Privacy
23. OFCOM Code on Standards
24. CRP / recomandare privind auto-reglementarea relatiilor profesionale
25. Parliamentary Assembly on privacy /rezolutia COE nr 1165/1998
26. Rezolutia COE 1003/1993 etica jurnalismului
27. Statutul jurnalistului / COM
28. Statutul ziaristului din Societatea romana de televiziune
29. Statement of Principles of Radio and Television Broadcasters – The National Association of Broadcasters – SUA

Jurnal Ardeal TV – 15 septembrie 2021

15 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 septembrie 2021

14 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 septembrie 2021

13 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 septembrie 2021

10 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 septembrie 2021

9 sept. , 2021  

Cuvinte pentru Suflet – Duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci, Parohia Ortodoxă Şerbeni, Com. Beica de Jos, jud. Mureş, preot Daniel Paşcanu

7 sept. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Arta metaloplastiei, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș, Ioan Zibileanu

7 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 septembrie 2021

7 sept. , 2021  

Jurnal Bistrițean – NICOLAE MOLDOVAN, primar oraș Beclean

7 sept. , 2021  

Eveniment Ardelean – Viața și activitatea lui O.C. Tăslăuanu – Conferință, loc. Bilbor, jud. Harghita, continuare

7 sept. , 2021  

Eveniment Ardelean – Viața și activitatea lui O.C. Tăslăuanu – Conferință, loc. Bilbor, jud. Harghita

6 sept. , 2021  

Plus pentru sănătate – Plasmage – blefaroplastia nechirurgicală, Valentina Muth

6 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 septembrie 2021

6 sept. , 2021  

Grai Ardelenesc – Regina Apelor Minerale: Borsec, Radu Lăzăroiu

6 sept. , 2021  

Viaţa la ţară – Poveste de pe deal cu Ioan Lucaciu

5 sept. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXX

5 sept. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Ioana Marcu

5 sept. , 2021  

Sarea’n bucate – Sandviș în ou

3 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 septembrie 2021

3 sept. , 2021  

ALESUL LA RAPORT | invitat – LIGIA VORO – jurnalist (3 septembrie 2021)

3 sept. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Parentingul apreciativ, Onorica Ciucanu, consilier școlar

3 sept. , 2021  

Eveniment Ardelean – „Lada de zestre”, Ediţia a V-a, loc. Lunca Bradului, jud. Mureș

2 sept. , 2021  

Oameni şi destine – Trăiește-ți viața observând – Constantin Simion Tinu

2 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 septembrie 2021

2 sept. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI, Loc. Ibănești, TUDOR TOMA SOMEȘAN

2 sept. , 2021  

Magyar Percek – Séta Régen múltjában, III. rész / Plimbare în trecutul Reghinului, partea a III-a

1 sept. , 2021  

Covorul Roșu – 1 septembrie 2021

1 sept. , 2021  

Sport – Cupa prieteniei, Concurs de șah rapid

1 sept. , 2021  

La Fermă – Cultură de afin în Reghin, Bogdan Stavilă

1 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 septembrie 2021

1 sept. , 2021  

Nestemate Someșene – Astra Năsăudeană, col. rez. Ioan Botan

1 sept. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII, PAROHIA GRECO-CATOLICĂ HODAC, JUD. MUREȘ, Preot Voicu Dan

31 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Imagini de sfinți și voievozi, Maria Mera

31 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 31 august 2021

31 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – DORA IOBAGIU – consultant turism

31 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 26.08.2021

31 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Gala Presei Mureșene 2021

30 aug. , 2021  

Plus pentru sănătate – Oftalmologia și optometria, dr. Hîncu Dacia

30 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 august 2021

30 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Vuiet responsabil de roți, Liviu Iernean – președinte MRT și Vlad Moldovan – vicepreședinte MRT

30 aug. , 2021  

Viața la țară – Poveste din Batoș cu Ștefan Banciu

29 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXIX

29 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Dan Păucean

29 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Cetății Mureșene, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

28 aug. , 2021  

Jurnalul de astăzi – 27 august 2021

27 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 27 august 2021 | Invitaţi: dir. adj. PAULA DĂRĂBAN şi dir. AURELIAN MĂRGINEAN

27 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting: Animalele de companie în viața copiilor, Alex Zamfir

27 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Oglinzi – Concert de chitară și vioară, Mun. Reghin, jud. Mureș

26 aug. , 2021  

Oameni și destine – Realități din alte timpuri, Klaus Werner Neugeboren

26 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 august 2021

26 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan: ARTĂ PARFUMATĂ, ANDREA ȘERBĂNAȚI

26 aug. , 2021  

Magyar Percek – Magyar nóta a a természet ölén / Cântec maghiar în natură

25 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 25 august 2021

25 aug. , 2021  

Sport – Avântul Reghin – Un Nou Sezon

25 aug. , 2021  

La Fermă – Cultura de mur la Idicel Pădure, Geani Baltă – producător

25 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 august 2021

25 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Stațiunea orașului de pe Someș, Oraș Dej, jud. Cluj

25 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul și Duminica a X-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Batoș, Preot Vasile Anca

24 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Arhitectura rurală, Szabo-Jude Mircea, loc. Nadășa, jud. Mureș

24 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 august 2021

24 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – SILVIA ȚOGOREAN, artist

24 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Calea Sfintei Cruci, Loc. Chiheru de Jos, jud. Mureș

24 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Cvartetul de coarde Grazioso, Mun. Reghin

23 aug. , 2021  

Plus pentru sănătate – PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ,,DA, POȚI! „, ALINA FARKAȘ – PSIHOLOG CLINICIAN

23 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 august 2021

23 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Dogmele Notariale, Teodor Dobrean – notar public

23 aug. , 2021  

Viața la țară – Între înțelepciune și filozofie cu prof.univ.Dr.Ioan Jude

22 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Surprizele vacanței, Liceul Lucian Blaga Reghin

22 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Andreea Petruț

22 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Cântecului Popular Patriotic „La Oarba și la Iernut”, Loc. Oarba de Mureș

21 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Cântecului Popular Patriotic „La Oarba și la Iernut”, Loc. Oarba de Mureș

21 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 20 august 2021 | Invitat: CIPRIAN ISTRATE – preşedinte Asociaţia „Pe Mureş şi pe Târnavă”

20 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 20 august 2021

20 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Schema vaccinării la copii, Dr. Daniela Ligia Moșneagă

20 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Zilele Borsecului 2021

19 aug. , 2021  

Oameni și destine – Viața, o continuă căutare de soluții, Dana Bucin

19 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 august 2021

19 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Terapie prin credință, IULIAN NICOLAESCU – terapeut

19 aug. , 2021  

Magyar Percek – Díszes hímzés / Frumusețea broderiei

18 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 18 august 2021

18 aug. , 2021  

Sport – CU ASCA LA MARE , Ciclism reghinean de anduranță

18 aug. , 2021  

La Fermă – Creșterea ovinelor la Sânpetru de Câmpie, Alin Alexandru Maxim – crescător ovine

18 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 august 2021

18 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Expoziția „Gânduri și vise”, Ana-Maria Bodea pictor, Oraș Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud

18 aug. , 2021  

Tânăra Generație – Tabăra Blagarocks ediţia a II-a

18 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA A IX-A DUPĂ RUSALII, Parohia Ortodoxă Petelea, jud. Mureș, Preot Vasile Bugnar

17 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – 160 de ani de la înființarea Asociațiunii ASTRA, Ioan Seni, Oraș Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud

17 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 august 2021

17 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – PETER MOYNAHAN, organizator Festival de Arte Vechi Bistrița

17 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – „O, Măicuță Sfântă!”, Ediția a III-a, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

17 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festival 70 ani de luterie reghineană, Mun. Reghin, jud. Mureș

16 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 august 2021

16 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Animația, reușita petrecerilor, Georgiana Teslovan – animator

16 aug. , 2021  

Viața la țară – Poveste din Lunca Bradului cu Andrei Cif

15 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXVIII

15 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Conferința „Întru Adormire Lumea nu ai părăsit”, Loc. Morăreni, Com. Rușii-Munți, jud. Mureș

15 aug. , 2021  

Aventură în natură – Bistritzer Burg Dog Show 2021

15 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Anca Branea

15 aug. , 2021  

Sarea’n bucate – Cartofi cu ou la tigaie

13 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 august 2021

13 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting, Concediu în familie, Radu Leca – psiholog clinician

13 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 13 august 2021 | Invitat: col. IONUŢ BITERE – cdt. Gruparea Mobilă de Jandarmi Tg. Mureş

13 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol „Cununa Spicului de Grâu”, Mun. Târgu – Mureș

12 aug. , 2021  

Oameni și destine – Din tainele cojocăriei – Alin Alexandru Maxim

12 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 august 2021

12 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – ARHITECTURA PE ÎNȚELESUL TINERILOR, BIANCA BĂRBIERU – arhitect

12 aug. , 2021  

Magyar Percek – Egészségünk érdekében / Pentru sănătatea noastră

11 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 11 august 2021

11 aug. , 2021  

La Fermă – Creșterea bovinelor la Dedrad, Ionel Sorin Gliga – fermier

11 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 august 2021

11 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Cartea cu amintiri, Prof. Gheorghe Giurgiu, Mun. Dej, jud. Cluj

11 aug. , 2021  

Tânăra Generație – Şcoala de vară, loc. Lunca, jud. Mureș

11 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – ADORMIREA MAICII DOMNULUI ȘI DUMINICA A VIII-A DUPĂ RUSALII, Parohia Ortodoxă Rușii – Munți, Preot Daniel Cota

10 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mărturia prin imagini, Biblioteca Mun. „George Sbârcea”, Mun. Toplița, jud. Harghita

10 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 august 2021

10 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – DORA PRALEA, manager general și coregraf Reborn Dance Studio Bistrița

10 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Sărbătoarea Schimbării la Față, Loc. Ilva Mare, jud. Bisrița- Năsăud

10 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol „Cununa Spicului de Grâu”

9 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 august 2021

9 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Borsecul, în sărbătoare

9 aug. , 2021  

Viața la țară – „Suflete de copil”, Andreea Petruț, Lunca Bradului, jud. Mureș

8 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXVII

8 aug. , 2021  

Aventură în natură – Festival ecvestru ediția I, Uriu jud. Bistrița – Năsăud

8 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Angelica Stănescu

8 aug. , 2021  

Sarea’n bucate – SPAGHETE CU LEGUME

6 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 august 2021

6 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 6 august 2021 | Invitat: LEON STOICA – preşedinte C.A.R.P. Reghin

6 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Medicul de familie, prietenul copiilor, Dr. Daniela Ligia Moșneagă

6 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Imnului Național, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

5 aug. , 2021  

Oameni și destine – Pionierat în telecomunicații, Ioan Sita

5 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 august 2021

5 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Folclorul, Esența vieții, Costi Dumitru

5 aug. , 2021  

Magyar Percek – Séta Régen múltjában, II rész / Plimbare în trecutul Reghinului, partea a II-a, Nagy F Attila

4 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 4 august 2021

4 aug. , 2021  

La Fermă – Viitoare măsuri în agricultură

4 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 august 2021

4 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Catedrala Sfânta Treime, Municipiul Dej, jud. Cluj, Pr. Teodor Mureșan

4 aug. , 2021  

Tânăra Generație – Bucuria de a cânta şi încânta, Alesia Vornicu

4 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Chipurile vechi ale satului, Rusalina Petruț, Lunca Bradului

3 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a VII-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Reghin , Iernuțeni, jud, Mureș, preot Vasile Chiorean

3 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 august 2021

3 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Nicolae Moldovan, primar oraș Beclean – județul Bistrița-Năsăud

3 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 30.07.2021

3 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Inaugurare Complex Sportiv, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

3 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Imnului Național, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

2 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 august 2021

2 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Cu omenia în suflet, Corneliu Țepeluș – producător de film

2 aug. , 2021  

Viața la țară – Viață câmpenească cu Iuliu Hurducaci și Laurențiu Rachita

1 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXVI

1 aug. , 2021  

Aventură în natură – Plante, oameni și povești vindecătoare

1 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Iosif Rusu

1 aug. , 2021  

Sarea’n bucate – Bundicopizza

30 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 iulie 2021

30 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 30 iulie 2021 | Invitat: CRISTIAN CHIRTEŞ – senator PNL

30 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting, Arta de a te iubi

30 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul – Concurs „In memoriam Vasile Conțiu”, Loc. Râciu, jud. Mureș

29 iul. , 2021  

Oameni și destine – Darul primit, Axenia Rozniciuc

29 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 29 iulie 2021

29 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Lumea de la picioarele noastre, ing. LÁSZLÓ LEVENTE – profesor Liceul Silvic Gurghiu

29 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Teatrul însuflețit în aer liber, Oraș Borsec, jud. Harghita

29 iul. , 2021  

Magyar Percek – Séta Régen múltjában, 1 rész / Plimbare în trecutul Reghinului, partea 1, Nagy F Attila

28 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 28 iulie 2021

28 iul. , 2021  

Sport – ULTIMATE ELEVEN, Viitori Mari Fotbaliști, Adrian Voina

28 iul. , 2021  

La Fermă – Îngrijirea cactușilor, Cristian Gavriloaie – colecționar

28 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 iulie 2021

28 iul. , 2021  

Nestemate Someșene – Centrul fostului Județ Someș, Municipiul Dej, jud. Cluj

28 iul. , 2021  

Tânăra Generație – inreghin.ro, Mihai Farcaș

28 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a VI-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Gurghiu, jud. Mureș, preot Aurel Oltean

27 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 27 iulie 2021

27 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Matilda Gubesch, președinte Asociația Chinologica, Bistrița- Năsăud

27 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – #loveREGHIN Day & Night, Mun. Reghin, jud. Mureș

27 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul – Concurs „In memoriam Vasile Conțiu”, Loc. Râciu, jud. Mureș

26 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – CRIOLIPOLIZA ACREDITATĂ MEDICAL, Lavinia Loghin

26 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 iulie 2021

26 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Oază de liniște și rugăciune, Mănăstirea Sf. Ilie Toplița, Gabriela Hosszu – director CNIPT

26 iul. , 2021  

Viața la țară – Câmpul Comorilor cu Ionică Vultur

25 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXV

25 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Axenia Rozniciuc

25 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Kürtős kalács

23 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 iulie 2021

23 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 23 iulie 2021 | Invitat: CIPRIAN ALIN BELEAN – primar comuna RÂCIU

23 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting: O altfel de viață, Daniel Frimu- purtător de cuvânt Centrul de Detenție Craiova și Ioana Băluță- asistent social

23 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul – Concurs „In memoriam Vasile Conțiu”, Loc. Râciu, jud. Mureș

22 iul. , 2021  

Oameni și destine – Folclorul maramureșean, Mărioara Bâta

22 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 iulie 2021

22 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – OMUL ȘI NATURA, IULIA VIZI – purtător de cuvânt Grupul Milvus

22 iul. , 2021  

Magyar Percek – Realizarea costumelor maghiare / Magyar viseletek készítése

21 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 21 iulie 2021

21 iul. , 2021  

Sport – TRANSFĂGĂRĂȘAN CHALLENGE ED 1 A, Ciclism amator „La Înălțime”

21 iul. , 2021  

La Fermă – Promovarea producătorilor mureșeni, Cristina Manoilă – organizator evenimente

21 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 iulie 2021

21 iul. , 2021  

Tânăra Generație – Ambiţie şi visuri măreţe, Giorgiana Niţui

21 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a V-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Aluniș, jud. Mureș, Preot Eugen Doroftei

20 iul. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Evoluție în artele frumoase, Simion Moldovan – artist plastic

20 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 20 iulie 2021

20 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – IOAN PINTEA, manager Biblioteca județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

20 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, 15 iulie 2021

20 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Cupa Offroad Toplița, jud. Harghita

19 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Stadiul Proiectului „De la marginalizare, la integrare!”, Loc. Deda, jud. Mureș

19 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – Campania Skin Checker, BEATRICE GRECU – TEHNICIAN DERMOTERAPIE ESTETICĂ

19 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 iulie 2021

19 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Alianțele Inovării, Liviu Ciucan – Rusu

19 iul. , 2021  

Viața la țară – La Pârâul Sărat cu Iuliu Cincea

18 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Calatorie in lumea povestilor LXIV

18 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Daniela Condurache

18 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Brioșe cu urdă

16 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 iulie 2021

16 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 16 iulie 2021 | Invitat: LUCREŢIA CADAR – primar comuna DEDA

16 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Tiparele social media, Alina Potcoavă – psihoterapeut

16 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Portului Popular, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

15 iul. , 2021  

Oameni și destine – Din drag de tradiție și folclor, Vasile Coca

15 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 iulie 2021

15 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – File de poveste, Radu Țuculescu

15 iul. , 2021  

Magyar Percek – Pozsgás különlegességek / Plante Suculente

14 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 14 iulie 2021

14 iul. , 2021  

Sport – TURUL CICLIST AL SIBIULUI, Ediția A 11-A

14 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 iulie 2021

14 iul. , 2021  

Nestemate Someșene – Cântecele Gabrielei Ardusătan, Com. Groși, jud. Maramureș

14 iul. , 2021  

Tânăra Generație – Tabăra Blaga Rocks

14 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA A IV-A DUPĂ RUSALII, Parohia Ortodoxă Fărăgău, jud. Mureș, preot CRISTIAN VELCHEREAN

13 iul. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Marea Unire și Încoronarea, Muzeul Județean Mureș

13 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 iulie 2021

13 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – prof. MIHAI MUREȘAN, inspector școlar general ISJ BN

13 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Portului Popular, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

13 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Brânzei, Loc. Corbu, jud. Harghita

12 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – Vacanțe făcute conștient, Valentina Iacob, Life Coach

12 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 iulie 2021

12 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Latura turistică a Borsecului, Farkas Aladar – ghid turistic

12 iul. , 2021  

Viața la țară – La Bărlogi cu Vasile Mare

11 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXIII

11 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Nelu Şopterean

11 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Piept de pui cu brânză halloumi

9 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 iulie 2021

9 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 9 iulie 2021 | Invitat: TEODOR VULTUR – primar comuna LUNCA

9 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Efectele Jocurilor Video, Radu Leca – psiholog clinician

9 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – IA Românească, Ediția a IV-a

8 iul. , 2021  

Oameni și destine – Povestea Zurli, Mirela Retegan

8 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 iulie 2021

8 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – VOLUNTARIAT PORNIT DIN INIMĂ, NICU GLIGA – președinte Asoc. ”Ibănești-Orizonturi Noi”, Ibănești, jud. Mureș

8 iul. , 2021  

Magyar Percek – Szorgalmas kezek/Mâini harnice

7 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 7 iulie 2021

7 iul. , 2021  

Sport la Ardeal TV – Povestea unui campion | Daniel Natea

7 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 iulie 2021

7 iul. , 2021  

Nestemate Someșene – Arta plastică, oraș Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud

7 iul. , 2021  

Tânăra Generație – Periplu prin artă şi comunicare, Evelyn Berekmeri

7 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a III-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Comori, Com. Gurghiu, jud. Mureș, preot Ovidiu Gliga

6 iul. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Artă naivă în spațiul mureșan, Ilarie Opriș

6 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 iulie 2021

6 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – ~Parcul de peri seculari Lions~, inginer Mihai Bilegan

6 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în vizită de lucru, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

6 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, 30 iunie 2021

6 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – IA Românească, Ediția a IV-a, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

5 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – RECUPERAREA ÎN PAREZE ȘI HEMIPAREZE, Cosmina Balazs – Kinetoterapeut

5 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 iulie 2021

5 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Înotul, Pasiune și Sănătate, Sever Hirișcău, instructor

5 iul. , 2021  

Viața la țară – Familia chihereană

4 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Carnavalul Freneticilor

4 iul. , 2021  

Pe Mureș în Jos și-n Sus

4 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Mărioara Bârsan

4 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Carne de porc cu fasole roşie

2 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 iulie 2021

2 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 2 iulie 2021 | Invitat: DEÁK ATTILA – primar comuna BREAZA

2 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Activități de vacanță, Dumitria Szocs – profesor pentru învățământul primar

2 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Danț la Șură cu lătureni

1 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ie cu veșnicie, Mun. Toplița, jud. Harghita

1 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – GeometrIA IEI, Suciu Zorel, Mun. Toplița, jud. Harghita

1 iul. , 2021  

Oameni și destine – Omul sfințește locul, Dumitru Dobrican

1 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 iulie 2021

1 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – CĂLĂRIA, O EXPERIENȚĂ UNICĂ, MĂDĂLINA HENTEȘ – șef Depozit de Armăsari Târgu-Mureș

1 iul. , 2021  

Magyar Percek – Zengjen hálaének/Cântec de mulțumire

30 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 30 iunie 2021

30 iun. , 2021  

Sport – CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JU JITSU

30 iun. , 2021  

La Fermă – Urșii, o problemă reală!

30 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 iunie 2021

30 iun. , 2021  

Nestemate Someșene – Tradiția jocului la Șură, Mărioara Bâta, Loc. Groși, jud. Maramureș

30 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Arta și ale ei frumuseți, Miruna Lavinia

30 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a II-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Batoș, jud. Mureș, Preot Vasile Anca

29 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mureșeni în tranșeele Marelui Război

29 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 29 iunie 2021

29 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 23.06.2021

29 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Danț la Șură cu Lătureni, Com. Groși, jud. Maramureș, Prima Parte

28 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Povestea vIE, Mun. Toplița, jud. Harghita

28 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – „Sânge din Reghinul meu”, Ediția a IV-a

28 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 iunie 2021

28 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Borsec, izvor de viață, Mik József

28 iun. , 2021  

Viața la țară – Sărbătorile de vară

27 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXI

27 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Onica

27 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – Bundincă cu brânză Făgăraş şi mure

25 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 iunie 2021

25 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 25 iunie 2021 | Invitat: prof. IOAN MARCU – dir. Şc. Gimn. „Alexandru Ceuşianu” Reghin

25 iun. , 2021  

Pe meleaguri natale – Fila de Parenting, În lumea zânelor, Maria Pop- Zâna Armoniei

25 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Aniversar 25 de ani de „Dor Românesc”

24 iun. , 2021  

Oameni și destine – Din mâini dibace, Aurelia Mariș

24 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 iunie 2021

24 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – MOȘTENIREA STRĂBUNILOR READUSĂ LA VIAȚĂ

24 iun. , 2021  

Magyar Percek – Újrahasznosított papírból készült termékek / Produse realizate din hârtie reciclată

23 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 23 iunie 2021

23 iun. , 2021  

Sport – CSS Reghin la final de sezon, Colaborare de succes

23 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 iunie 2021

23 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Idei tarnsformate în proiecte, Raul Sabău

23 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mănăstirea Cormaia, jud. Bistrița – Năsăud

22 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Tuturor Sfinților, Parohia Ortodoxă Toaca, Com. Hodac, jud. Mureș, preot Aurelian Tocheș

22 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 iunie 2021

22 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Învățătoarea anului premiată de Gașca Zurli

22 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Aniversar 25 de ani de „Dor Românesc”

21 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – Importanța primului ajutor, dr. Claudiu Muntean

21 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 iunie 2021

21 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Sport și aventură

21 iun. , 2021  

Viața la țară – Pasiune și tradiție la Feldru, George Nechiti

20 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LX

20 iun. , 2021  

Aventură în Natură – Cupa „Șoimul” Pescar Veteran, Ediția I, Balta „La Iuga” Unirea

20 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Rafila Moldovan

20 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – CROISSANTE PIZZA

18 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 iunie 2021

18 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 18 Iunie 2021 | Invitat: prof. ALEXANDRINA LUPESCU – dir. Lic. Tehn. „Ioan Bojor” Reghin

18 iun. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Caruselul acceptării, Hermina Popa – consilier de dezvoltare personală

18 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Aniversar 25 de ani de „Dor Românesc”, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

17 iun. , 2021  

Oameni și destine – Fiecare are harul său, Măriuca Suciu

17 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 iunie 2021

17 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Inovație prin educație, RODICA BÂNDILĂ – coordonator Centru de Limbi Străine

17 iun. , 2021  

Magyar Percek – Ani în muzică / Évek dalban, Szabó Előd

16 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 16 iunie 2021

16 iun. , 2021  

Sport – Maraton MTB Movilele Blăjerului 2021, Pledoarie pentru mișcare

16 iun. , 2021  

La Fermă – Creșterea Iepurilor, Marius Orban – crescător

16 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 iunie 2021

16 iun. , 2021  

Nestemate Someșene – Muzeul din Ilva Mare, jud. Bistrița – Năsăud

16 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Măiestrie și perfecțiune, Ştefan Cazacu – violoncelist

16 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Pogorârea Sfântului Duh, Parohia Ortodoxă Solovăstru, jud. Mureș, preot Adrian Ganea

15 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Cărțile lui Eginald Schlattner, Roșia, jud. Sibiu

15 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 iunie 2021

15 iun. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Alexandru Pugna, director Centrul Județean pentru Cultură Bistrița – Năsăud

15 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Vernisaj „Mureșeni în tranșeele marelui război”

15 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Comemorarea Eroilor, loc. Căcuciu, Com. Beica de Jos, jud. Mureș

14 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ceremonial de Ziua Eroilor, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

14 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – Copilul la psiholog, Alina Farkaș – psiholog

14 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 iunie 2021

14 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Personalitățile și al nostru municipiu, Gabriela Hosszu , director CNIPT, Mun. Toplița, jud. Harghita

14 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LIX

13 iun. , 2021  

Aventură în Natură – Kangoo Jumps Ediția a IX-a, Colibița, jud. Bistrița – Năsăud

13 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Mărioara Precup Stoica

13 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – Noodles cu piept de pui

11 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 iunie 2021

11 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 11 Iunie 2021 | Invitat: SORIN PĂDUREAN – primar comuna PETELEA, jud. Mureș

11 iun. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting, Dezvoltarea Relației cu Copilul, Radu Leca – psiholog clinician

11 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Omagiu adus eroilor români, Mun. Toplița, jud. Harghita

10 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Eroilor, Loc. Bistra Mureșului, com. Deda, jud. Mureș

10 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Eroilor, Mun. Reghin, jud. Mureș

10 iun. , 2021  

Oameni și destine – Eliminarea temerilor, prof. Lidia Birthler

10 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 iunie 2021

10 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Extensiile de gene, Amanda Ursan

10 iun. , 2021  

Magyar Percek – Szárnyat bont egy új diáksereg / O nouă generație își ia zborul

9 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 9 iunie 2021

9 iun. , 2021  

Sport – Un altfel de fitness, Electro stimulare activă

9 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 iunie 2021

9 iun. , 2021  

Nestemate someșene – Profesoara de muzică

9 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Bucuria micilor reuşite, Paul Burzo

9 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a VII-a după Paști, Parohia Ortodoxă Sântu, Com. Lunca, jud. Mureș, preot Viorel Șulea

8 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mărturiile unui colecționar de scoici, Dr.Sorin Lucian Puia

8 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 iunie 2021

8 iun. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Nicolae Moldovan, primar Oraș Beclean, jud. Bistrița – Năsăud

8 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Internațională a Copilului, Mun. Reghin, jud. Mureș

7 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cu bebe în vacanță

7 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 iunie 2021

7 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Copilăria, inima tuturor vârstelor

7 iun. , 2021  

Viața la țară – Poiana Cătunenilor

6 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LVIII

6 iun. , 2021  

Aventură în Natură – Maratonul Scaunul Domnului, Ediția I, A Doua Parte

6 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Dorina Grad

6 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – Desert cu biscuiți

4 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 iunie 2021

4 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 4 iunie 2021 | Invitat: CODRUŢA SAVA – director general DJEP Mureş

4 iun. , 2021  

Oameni și destine – Responsabilitatea meseriei, Klaus Birthler

3 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 iunie 2021

3 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Viața și arta, Simion Moldovan – artist plastic

3 iun. , 2021  

Magyar Percek – Makramé termékek/Produse din macrame

2 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 2 iunie 2021

2 iun. , 2021  

Sport – Final de sezon pentru Avântul Reghin, Clasare meritorie pe podium

2 iun. , 2021  

La Fermă – Cultura de căpșuni, Raluca Pop

2 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 iunie 2021

2 iun. , 2021  

Nestemate Someșene – Oameni din Ilva Mare, Sabina Gălan

2 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Dezvoltarea prin artă, Iulian Praja – manager CJCTEA Mureş

2 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica vindecării orbului din naștere, Parohia Ortodoxă Deda, jud. Mureș, preot Gabriel Farcaș

1 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Muzeul de la Rășinari, jud. Sibiu

1 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 iunie 2021

1 iun. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Dan Prahase, muzeograf – Muzeul Grăniceresc Năsăudean

1 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 27.05.2021

1 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Vizita Ministrului Tineretului și Sportului în Județul Mureș

31 mai , 2021  

Plus pentru sănătate – Judecăm sau ne judecăm, Valentina Iacob – Life Coach

31 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 31 Mai 2021

31 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Porțile deschise ale castelului Urmánczy, Mun. Toplița, jud. Harghita, Szabó Tekla

31 mai , 2021  

Viața la țară – Balul Însuraților la Chiheru de Jos, Florin Buti

30 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LVII

30 mai , 2021  

Aventură în Natură – Maratonul Scaunul Domnului, Ediția I, Prima Parte

30 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Neag

30 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Tocăniță de ardei copți

28 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 Mai 2021

28 mai , 2021  

Alesul la Raport – Márton Katalin, director Direcția tehnică

28 mai , 2021  

Pe meleaguri natale – Percepția timpului liber, Lect. Univ. Dr. Mihaela Cozărescu

28 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Noaptea Muzeelor 2021

27 mai , 2021  

Oameni și destine – Ocazia vieții, prof. Susana Iușan

27 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 27 mai 2021

27 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Oportunități de viitor, loc. Deda, jud. Mureș, prof. MARIA ȘTEȚCO – dir. Liceul Tehnologic ”Vasile Netea”

27 mai , 2021  

Magyar Percek – Egy pillanat a búcsúzásra/Un moment de rămas bun

26 mai , 2021  

Covorul Roșu – 26 mai 2021

26 mai , 2021  

Sport – Sport Home Workout, Mișcare și bună dispoziție, Andreea Vaida

26 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 Mai 2021

26 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Cântece năsăudene, Oana Matei Coruti

26 mai , 2021  

Tânăra Generație – Încredere, siguranţă şi perseverenţă, Diana Chirteș

26 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Femeii Samarinence, Parohia Ortodoxă Jabenița, Com. Solovăstru, Preot Hadrian Horațiu Mălinaș

25 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Comunitatea evanghelică de la Roșia, Eginald Schlattner

25 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 Mai 2021

25 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – ALEXANDRU PUGNA, director Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, fondator al Ansamblului profesionist ”Dor Romanesc”, interpret de muzică populară

25 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Cupa Off Road Mureș Challenge, Ediția I

24 mai , 2021  

Plus pentru sănătate – Reîntoarcerea la şcoală, Ioana Cheregi, psiholog clinician

24 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 mai 2021

24 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Atelaje canine, Ediţia I, Mun. Topliţa, Gabriel Marc – organizator

24 mai , 2021  

Viaţa la ţară – Târgul Fetelor de la Gurghiu, Lucia Precup

23 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveştilor LVI

23 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Sofia Boca

23 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Paste la cuptor

21 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 mai 2021

21 mai , 2021  

Alesul la Raport – Invitat: prof. COSTEL ABABEI – director Lic. Tehn. „Lucian Blaga” Reghin

21 mai , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – De vorbă cu medicul dermatolog, Cristina Vâjâitu – medic dermatolog

21 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Toplița Ecoturistică, Mun. Toplița, jud. Harghita

20 mai , 2021  

Oameni și destine – Să fim mai buni… prof. Mihai Teodor Nașca

20 mai , 2021  

Jurnalul Ardeal TV – 20 Mai 2021

20 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Patrupede în competiție, LEONARD SÂRBU – vicepreședinte UCHR

20 mai , 2021  

Magyar Percek – „DreamFlow” együtes / Trupa „DreamFlow”

19 mai , 2021  

Covorul Roșu – 19 mai 2021

19 mai , 2021  

Sport – Pregătiri pentru 1 iunie, Ju Jitsu de la mic la mare

19 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 Mai 2021

19 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Din Parva la Năsăud cu Cristina Livia Scurtu

19 mai , 2021  

Tânăra Generație – Adrenalină pe două roţi, Vlad Neaga

19 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica vindecării slăbănogului de la Vitezda, Parohia Ortodoxă Sf. Martiri Brâncoveni Reghin, jud. Mureș, preot Ioan Iacob

18 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Chipuri de mame din Maieru, județul Bistrița – Năsăud

18 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 mai 2021

18 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – preot TUDOR MUDURE

18 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 11.05.2021

18 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Expoziție Canină pe Platoul Fâncel, Loc. Ibănești, jud. Mureș

17 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Vizita Ministrului Mediului în Județul Mureș

17 mai , 2021  

Plus pentru sănătate – Ochii, oglinda sufletului, Flavius Țurcanu, coach în educația vederii

17 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 Mai 2021

17 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Poziția IPJ Harghita în fața pandemiei, Gheorghe Filip – purtător de cuvânt IPJ, Harghita

17 mai , 2021  

Viața la țară – Veteranul de la Sâmpetru de Câmpie, Petra Vasile

16 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LV

16 mai , 2021  

Aventură în Natură – Monitorizare pe apele de munte, Cristian Țetcu

16 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Ioana Romanți

16 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Burger

14 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 mai 2021

14 mai , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Printre cuvinte muzicale, Alin Negrea – prof. EDUCAȚIE MUZICALĂ

14 mai , 2021  

Oameni și Destine – Exemplu de succes, prof. Alexandrina Lupescu

13 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 mai 2021

13 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Relaxare pe malul lacului, ALEXANDRA MENYHART – administrator lacuri

13 mai , 2021  

Magyar Percek – Hogyan kelnek életre a torták / Cum prind viață torturile, Sánta Andrea

12 mai , 2021  

Covorul Roșu – 12 mai 2021

12 mai , 2021  

Sport – Start sezonului 2021 în culturism, prof. Gabriel Toncean, președinte Federația Română de Culturism și Fitness

12 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 mai 2021

12 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Tradiții bârgăuane, Florina Bălan

12 mai , 2021  

Tânăra Generație – Cartea şi copilul, o întâlnire magică, Monica Avram – dir. Biblioteca Judeţeană Mureş

12 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Mironosițelor, Parohia Ortodoxă Reghin – Iernuțeni, Preot Vasile Chiorean

11 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Istoricul Asociației de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin – Stoica Ioan,președinte

11 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 mai 2021

11 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – Mihaela Evi, antrenor principal- echipa de Divizia A a CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

11 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 mai 2021

10 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Atribuțiile prefectului, Szabó Zsolt – prefectul jud. Harghita

10 mai , 2021  

Viața la țară – Tradiția la ea acasă în Tăureni

9 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LIV

9 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Menuț Maximinian

9 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Pancake cu şuncă

7 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 mai 2021

7 mai , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 7 mai 2021 | Invitat: SPIRU ȘERBAN CRĂCIUN – primar comuna SÂNPETRU DE CÂMPIE

7 mai , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Anxietatea la copii, Radu Leca – psiholog clinician

7 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Veteranilor de război, Mun. Târgu-Mureș

6 mai , 2021  

Oameni și destine – Devotament și implicare, Simona Feldrihan

6 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 mai 2021

6 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Activități prezente și viitoare, Școala Populară de Arte Mureș, Iulian Praja

6 mai , 2021  

Magyar Percek – Egy pillanat a búcsúzásra/Un moment de rămas bun

5 mai , 2021  

Magyar Percek – Dívat vagy stílus / Modă sau stil, Balázs Erzsébet

5 mai , 2021  

Covorul Roșu – 5 mai 2021

5 mai , 2021  

Sport – Ciclism pentru copii, O șansă pentru a crește sănătoși, GYÖRFI ȘTEFAN – INSTRUCTOR SPORTIV

5 mai , 2021  

La Fermă – Cultura în solare la Sânpetru de Câmpie, Mihaela Chertes

5 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 mai 2021

5 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Trișca, taragotul și cavalul la Prundul Bârgăului, Dumitru Ciupa

5 mai , 2021  

Tânăra Generație – Lumea TikTok, Alexandru Raţ

5 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA SF. APOSTOL TOMA, Parohia Ortodoxă Rușii – Munți, jud. Mureș, Preot Daniel Cota

4 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Personalități maierene, Com. Maieru, jud. Bistrița – Năsăud

4 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 Mai 2021

4 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – CORNELIA VLAȘIN, șef Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale

4 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – VIZITA SECRETARULUI DE STAT DIN MINISTERUL EDUCAȚIEI, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

4 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 – Obiceiul Plugarului la Şieuţ, jud. Bistriţa – Năsăud

2 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 -Tradiţii şi Obiceiuri de Paşte din Transilvania cu Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul

2 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 – Tradiţii şi obiceiuri de la Lunca Bradului, jud. Mureş

2 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 – Sărbătoarea Paştelui la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Mun. Reghin, jud. Mureş

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Tradiții și Obiceiuri din Ibănești, jud. Mureș

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV – Tradiții și Obiceiuri de la Sadu, jud. Sibiu

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Tradiții și Obiceiuri la Stână în Voiniceni Mureș

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Sărbătoarea Paștelui la Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc Harghita

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Tradiții și obiceiuri din Toaca, com. Hodac, jud. Mureș

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Paște la Mănăstirea Doamnei din Mun. Toplița, jud. Harghita

2 mai , 2021  

Concert de Pricesne – „Jos sub Crucea Răsturnată”, loc. Nazna, jud. Mureș

1 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Brioşe cu afine

30 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 aprilie 2021

30 apr. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – LUCREŢIA CADAR – primar comuna DEDA

30 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting, Oaza de lectură a copiilor, Viorica Lazăr – director Biblioteca George Sbârcea Mun. Toplița

30 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Pascal „Lumina Învierii”, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

29 apr. , 2021  

Oameni și destine – Omul din mijlocul comunității, Ilie Chiș Bălan

29 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 29 Aprilie 2021

29 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Împreună pentru comunitate, Mihaela Chirteș – președinte Asociația ”Civitas”

29 apr. , 2021  

Magyar Percek – Rügyező hivatás / Profesie înmugurită, dr. Kiss- Miki Renáta

28 apr. , 2021  

Covorul Roşu – 28 aprilie 2021

28 apr. , 2021  

Ora de Sport – CUPA OFF ROAD MUREȘ CHALLENGE ED 1

28 apr. , 2021  

La Fermă – Noutăți pentru fermieri de la APIA, ing. Ovidiu Săvâșcă – director APIA Mureș

28 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 aprilie 2021

28 apr. , 2021  

Nestemate Someșene – Flori de cântec din Valea Bârgăului, Bianca Gâvan

28 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Cu pași mărunți spre îndeplinirea obiectivului, Emanuel Crișan

28 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – ÎNVIEREA DOMNULUI – SĂRBĂTOAREA BUCURIEI, preot Claudiu Nicoară, Biserica de Piatră, Mun. Târgu – Mureş, jud. Mureş

27 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Cazul Vasile Damian

27 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 27 aprilie 2021

27 apr. , 2021  

Jurnal Bistrițean – pr. ȘTEFAN BORODI – Biserica cu hramul ”Sfinții Trei Ierarhi” Bistrița

27 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert susținut de Muzica militară a Garnizoanei Bistrița

27 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Viile și vinul din Transilvania, Com. Batoș, jud. Mureș

26 apr. , 2021  

Plus pentru sănătate – Inteligența artificială în dermatologie, Lavinia Loghin

26 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 aprilie 2021

26 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – Legende și fapte istorice memorabile, Gabriela Hosszu – director CNIPT Mun. Topliţa, jud. Harghita

26 apr. , 2021  

Viața la țară – Sărbătoarea Floriilor alături de Flori Toplițene

25 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LIII

25 apr. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Cadouri personalizate create cu pasiune

25 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Loredana Călin

25 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Gnocchi cu zucchini

23 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 Aprilie 2021

23 apr. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – MARA TOGĂNEL – prefect judeţul Mureş

23 apr. , 2021  

Pe meleaguri natale – Fila de parenting – Parentingul din viziunea tăticilor, Andrei Mocanu – psiholog

23 apr. , 2021  

Oameni și destine – Despre unitate și oameni frumoși, pr. Laurențiu Șerban

22 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 aprilie 2021

22 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Călătorie pe calea aerului, Peti András – manager Aeroportul ”Transilvania” Târgu-Mureș

22 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – S-a aprobat bugetul județului Mureș pe anul 2021

22 apr. , 2021  

Magyar Percek – Főszerepben a sajtó/Media în prim-plan, Szucher Ervin

21 apr. , 2021  

Covorul Roșu – 21 aprilie 2021

21 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 Aprilie 2021

21 apr. , 2021  

Ora de Sport – Boxul este viața mea, Pe drumul performanței, Gabi Timar

21 apr. , 2021  

La Fermă – Arbuști și plante ornamentale, Marius Marcu

21 apr. , 2021  

Nestemate Someșene – Cântec de la Tiha Bârgăului, Cristina Bugnar

21 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Limbile moderne, deschid noi orizonturi, Sara Munteanu

21 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor), Parohia Ortodoxă Goreni, Com. Batoș, jud. Mureș, preot Daniel Rus

20 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Postul Mare, dr. Roxana Man

20 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 20 Aprilie 2021

20 apr. , 2021  

Jurnal Bistrițean – chef Elena Rus – Punct Gastronomic Local Tiha Bârgăului

20 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 15.04.2021

20 apr. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cum funcționează mintea, VALENTINA IACOB – LIFE COACH

19 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 Aprilie 2021

19 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – O viață dedicată scrisului, Ilie Șandru – scriitor

19 apr. , 2021  

Viața la țară – Tradiția la Logig și Bistra Mureșului

18 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LII

18 apr. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Gingăşia florilor de hârtie, Veronica Nistor

18 apr. , 2021  

Aventură în natură – Călăreţii de treabă

18 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Alexandru Pop Zărăndean

18 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Creveți Saganaki

16 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 Aprilie 2021

16 apr. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 16 aprilie 2021, Invitat: GAVRIL CADARIU – director Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș

16 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Prevenția salvează vieți, Dr. Radu Bălănean – sexolog

16 apr. , 2021  

Oameni și destine – Toma Ceteraș – Veriga puternică a satului

15 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 Aprilie 2021

15 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Educația, accesibilă tuturor copiilor, IOAN SOCOL – director CSEI nr. 3 Reghin

15 apr. , 2021  

Magyar Percek – Együtt minden könnyebb/Împreună totul este mai ușor

14 apr. , 2021  

Covorul Roșu – 14 Aprilie 2021

14 apr. , 2021  

Ora de Sport – Viața dedicată sportului, Prof. ANDREI ENYEDI

14 apr. , 2021  

La Fermă – Păstrăvăria din Ibănești Sat, Ionuț Todoran

14 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 aprilie 2021

14 apr. , 2021  

Nestemate Someșene – Meșteșugul popular la Șanț

14 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Iubirea transmisă prin muzică, Mario Andreas Cotoi

14 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a cincea din Post, Parohia Ortodoxă Sf. Ioan Botezătorul, Mun. Reghin, jud. Mureș, preot Viorel Suceava

13 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Pictorul Octavian Smigelschi, Mun. Sibiu, jud. Sibiu

13 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 Aprilie 2021

13 apr. , 2021  

Plus pentru sănătate – Despre cancer în pandemie, dr. Portik Daniel – medic specialist radioterapie

12 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 aprilie 2021

12 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – Braț de fier, Dinu Dobrean – sportiv

12 apr. , 2021  

Viața la țară – Tăureni – o comunitate viabila

11 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LI

11 apr. , 2021  

Aventură în natură – Ecologizarea râului Bistrița Ardeleană

11 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Tin Vasilescu

11 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Măr umplut copt în aluat

9 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 aprilie 2021

9 apr. , 2021  

Alesul la Raport – Adrian Giurgiu – deputat USR-PLUS

9 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Femeia și Succesul -Andra Olărean- scriitoare

9 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Lansare de carte „Poveștile Paștelui”, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

8 apr. , 2021  

Oameni și destine – Dorina Ceteraș – Limba noastră românească

8 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 aprilie 2021

8 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Protecția Animalelor, OANA PAŞCU – membru Asociaţia Save&Smile

8 apr. , 2021  

Covorul Roşu – 7 Aprilie 2021

7 apr. , 2021  

Ora de Sport – Cupa României la cadeți, Succese marca CSS Reghin

7 apr. , 2021  

La Fermă – Răsaduri, legume și bunătăți, Dana Matei

7 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 Aprilie 2021

7 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Echilibrul adolescentului de succes, Luca Ţincoca

7 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a patra din Post, Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae Reghin, jud. Mureș, preot Vasile Chiorean

6 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Bisericuța de lemn din Dumbrava Sibiului, Mun. Sibiu

6 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 Aprilie 2021

6 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 31 martie 2021

6 apr. , 2021  

Plus Pentru Sănătate – Digestia sănătoasă, Liana Conțiu – nutriționist dietetician

5 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 aprilie 2021

5 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – Cântecul popular – o perlă a culturii, Gabriela Șaroși

5 apr. , 2021  

Viața la țară – Pinticul și gospodarii săi

4 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor L

4 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Adriana Irimies

4 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Risotto de arpacaş din grâu cu dovleac

2 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 Aprilie 2021

2 apr. , 2021  

Alesul la raport – Ovidiu Georgescu – vicepreședinte CJ Mureș

2 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Viața de după divorț – Mocuța Cristina Maria – psihoterapeut de familie

2 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Dă-ne Doamne zile bune”

1 apr. , 2021  

Oameni și destine – În slujba semenilor, pr. Dorin Chiorean

1 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 Ardeal TV

1 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Natura fără un milion de pet-uri, loc. Batoș, jud. Mureș, prof. NAGY IRINA – coordonator proiect

1 apr. , 2021  

Magyar Percek – Egy stílusos tavasz / O primavară cu stil

31 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 31 Martie 2021

31 mart. , 2021  

Ora de Sport – Sportul la el acasă la Cisnădie, Fotbal de viitor, Iulian Pițigoi

31 mart. , 2021  

La Fermă – Finanțări și sfaturi, dr. ing. Tiberiu Ștef

31 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 31 Martie 2021

31 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Obicei și cântec la Rodna veche

31 mart. , 2021  

Tânăra Generație – Documentarul din spatele ecranului, Alina Manolache

31 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a treia din Post, Parohia Ortodoxă Dulcea, Com. Ibănești, jud. Mureș, preot Dumitru Sava

30 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Moara de la Orșova, Muzeograf – Camelia Repede

30 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 Martie 2021

30 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – IOAN PINTEA, manager Biblioteca județeană ”George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

30 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Dă-ne Doamne zile bune”

29 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Vizita Ministrului CSEKE ATTILA în județul Mureș

29 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – 2 Aprilie Ziua Internațională a Autismului, Alina Farkaș – psiholog clinician

29 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal Tv – 29 martie 2021

29 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Turist în localitatea ta, Melancolia plutăritului, Gabriela Hosszu – director C.N.I.P.T.

29 mart. , 2021  

Viața la țară – Poveste de primăvară

28 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLIX

28 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Iosif Ciunterei

28 mart. , 2021  

Sarea’n bucate – Clătite cu spanac

26 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 martie 2021

26 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Cristian Chirteș – senator PNL

26 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Preadolescența, Laura Frunză – Blogger, traducător

26 mart. , 2021  

Oameni și destine – Ce dai naturii, primești înapoi, Horațio Chețan

25 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 martie 2021

25 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – La pas pe cărările munților, Kovács Róbert – șef serviciu Salvamont Salvaspeo Mureș

25 mart. , 2021  

Magyar Percek – Egy magyar gyöngyszem/O perlă maghiară, Kilyén Ilka

24 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 24 martie 2021

24 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 martie 2021

24 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Vremea șezătorilor, Valerica Guzu – Poiana Ilvei

24 mart. , 2021  

Tânăra Generație – Lupta pentru drepturile elevilor, Miclea Partenie – preşedinte Asociaţia Elevilor din Mureş

24 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a doua din Post, Parohia Ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel, Reghin, jud. Mureș, preot Daniel Ciolocoiu

23 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Palatul Asociațiunii ASTRA, Răzvan Pop – istoric

23 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 martie 2021

23 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – IONEL BURDUHOS, președinte/antrenor Profesional Fight Gym Bistrița

23 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 17 martie 2021

23 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „La Casa de Gospodari”, Mun. Târgu-Mureș, 4 februarie 2021

22 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 martie 2021

22 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Noutăți despre Comuna Subcetate, Rusu Vasile primar

22 mart. , 2021  

Viața la țară – Șezătoare la Șanț

21 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLVIII

21 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Livia Harpa

21 mart. , 2021  

Sarea’n Bucate – Păstrăv surpriză

19 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 martie 2021

19 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Ilie Chiș Bălan

19 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Relația copii-bunici din perspectiva părinților, Mădălina Nodiș – psihoterapeut în supervizare

19 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Eu cu drag acum vă cânt”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

18 mart. , 2021  

Oameni și destine – Meserie făcută din pasiune, Mugurel Matei

18 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 martie 2021

18 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Lumea animalelor, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș, Kopacz Andras – director adjunct Grădina Zoologică Târgu-Mureș

18 mart. , 2021  

Magyar Percek – Magyarnak lenni/A fi maghiar

17 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 17 martie 2021

17 mart. , 2021  

Ora de Sport – Turul Ciclist al Sibiului și Transfăgărășan Challenge, Ciclism pentru toată lumea, Cosmin Costea, organizator

17 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 martie 2021

17 mart. , 2021  

La Fermă – Creșterea ovinelor la Pintic, Ion Arcălean – fermier

17 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Chipuri de țărani din Valea Bârgăului, Oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

17 mart. , 2021  

Tânăra Generație – O notă pe portativul vieţii, Cristina Drăgan

17 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Întâi din Post, Parohia Ortodoxă Șerbeni – Filia Căcuciu, com. Beica de Jos, jud. Mureș, preot Daniel Pașcanu

16 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Bicentenarul „Petru Maior”, Dr. Florin Bengean

16 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 martie 2021

16 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Viorel Daniel Partene – muzeograf, Muzeul „Cuibul Visurilor„ comuna Maieru, jud. Bistrița-Năsăud

16 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Eu cu drag acum vă cânt”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

15 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cele 4 tipuri de comportament, Valentina Iacob – Life Coach

15 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 martie 2021

15 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Glasul Viorii, Andrei Pașcu – viorist

15 mart. , 2021  

Viața la țară – Poveste de la Idicel cu Mărioara Bârsan

14 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLVII

14 mart. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Bijuteriile, prietenele doamnelor, Adriana Luierean

14 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Emilia Popdeac

14 mart. , 2021  

Sarea’n bucate – KÄSE SPÄTZLE

12 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 martie 2021

12 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Márk Endre, primar municipiul Reghin, jud. Mureș

12 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Odihna în viața noastră, Raluca Elena Moisescu – psiholog

12 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Mândruță de dragul tău”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

11 mart. , 2021  

Oameni și destine – Viața în pași de dans, Rodica Ilinca Gherendi

11 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 martie 2021

11 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Povești țesute cu fir de ață, BARABÁSI ATTILA – director Ansamblul Profesionist Mureşul

11 mart. , 2021  

Magyar Percek – A Nő, mint anya, lány és színész /Femeia ca mamă, fiica si actriță

10 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 10 Martie 2021

10 mart. , 2021  

Ora de Sport – Red Dragon Reghin în 2021, Povestea continuă, Sensei Gyori Tiberiu

10 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 martie 2021

10 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Iia și pânzătura la Poiana Ilvei, Saveta Creț

10 mart. , 2021  

Tânăra Generație – În pași de dans prin viață, Anna Maria Ercsei

10 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Parohia Greco-Catolică Hodac, jud. Mureș, preot Voicu Dan

9 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Arhiva Someșană, Muzeul Grăniceresc Năsăud

9 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 Martie 2021

9 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – GEORGE RUSCĂU, președinte ACS Heniu Prundu Bârgăului

9 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Prezentarea Echipei de Motociclism VN MOTORSPORT

9 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Comemorarea Istoricului Vasile Netea, Loc. Deda, jud. Mureș

9 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Mândruță de dragul tău”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

8 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – Mărțișoare „Zori de zi”, Alina Farkas – psiholog clinician

8 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 Martie 2021

8 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Satisfacții în era muzicală, Florin Vos – artist

8 mart. , 2021  

Viața la țară – Șezătoare la Găbud

7 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLVI

7 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Olimpia Guzu Chiș

7 mart. , 2021  

Sarea’n bucate – Salată de ton cu avocado

5 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 martie 2021

5 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Miklea Hajnal-Katalin, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş

5 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Depresia la studenți, Radu Leca – psiholog clinician

5 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol de Dragobete „De pe Mureș și Târnave”

4 mart. , 2021  

Oameni și destine – Istoria pe înțelesul tuturor, prof. Sabin Urzică

4 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 martie 2021

4 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Lumea mitică văzută prin vitralii, Lóránt Szántó – şef Secția Administrație Palatul Culturii

4 mart. , 2021  

Magyar Percek – Tinerețe, talent și succes/Fiatalság, tehetség és siker

3 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 3 martie 2021

3 mart. , 2021  

Ora de Sport – Planuri de viitor pentru Avântul Reghin, Ideile Noii Conduceri, Dr. ZSIGMOND ZSOLT, Președinte CA Avântul Reghin

3 mart. , 2021  

La Fermă – Sera de flori, Vasile Dan, Com. Poplaca, jud. Sibiu

3 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 martie 2021

3 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Meseria de cojocar de la Poiana Ilvei, Domide Creț – meșter popular

3 mart. , 2021  

Tânăra Generație – Dulcele moment al vieții, Bianca Ștefan

3 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Parohia ”SF. GHEORGHE” Mun. Reghin, jud. Mureș, preot Vasile Popeiu

2 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Catedrala Mitropolitana din Sibiu, Prof.dr.Constantin Necula

2 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 martie 2021

2 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – lt.col. GEORGETA CĂȘVAN, ofițer informare și relații publice IJJ Bistrița-Năsăud

2 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol de Dragobete „De pe Mureș și Târnave”

1 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – Frica, un dușman care poate fi învins, Ioana Cheregi – psihoterapeut

1 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 martie 2021

1 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Pasiunea pentru handbal, Lorant Șipoș – antrenor

1 mart. , 2021  

Viața la țară – Poveste de oameni gospodari

28 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLV

28 feb. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Portul popular românesc va dăinui în timp, Maria Bogdan

28 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Mărioara Sigheartău

28 feb. , 2021  

Sarea’n bucate – Tortellini cheese cu bacon şi sos alb

26 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 februarie 2021

26 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Iulian Praja – Manager CJCTEA Mureș

26 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Dăruire pentru folclor, Dorina Oprea

26 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol de folclor „DRAGU MI-I LUME SĂ-ȚI CÂNT”

25 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 februarie 2021

25 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – POLIGONUL DE TIR – SIGURANȚĂ ȘI RELAXARE, loc. Orșova-Pădure, com. Gurghiu, jud. Mureș, Florin Pîrvulescu

25 feb. , 2021  

Magyar Percek – Clădirile orașului Târgu – Secuiesc/Kézdivásárhely jellegzetes építkezése

24 feb. , 2021  

Covorul Roșu – 24 februarie 2021

24 feb. , 2021  

Ora de Sport – Finala Cupei României de Box Feminin, Fetele din nou în ring, Alin Poabar

24 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 februarie 2021

24 feb. , 2021  

Nestemate Someșene – Centrul Județean pentru Cultură Bistrița – Năsăud, Smaranda Mureșan – cercetător științific

24 feb. , 2021  

Tânăra Generație – Frumusețea cântecului popular, Simona Harpa

24 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica A XXXIV-A după Rusalii, Parohia Ortodoxă Comori, Com. Gurghiu, jud. Mureș, preot Ovidiu Gliga

23 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Câșlegile de iarnă, Dr. Roxana Man – Manager Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin

23 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 februarie 2021

23 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – ALINA ILIA SABO, muzeograf Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

23 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „DRAGU MI-I LUME SĂ-ȚI CÂNT”

22 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Relații toxice, Valentina Iacob – Life Coach

22 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 februarie 2021

22 feb. , 2021  

Grai Ardelenesc – La școală, Steluța Nuț – prof. Înv. Primar și Szasz Norbert – elev clasa a XII-a

22 feb. , 2021  

Viața la țară – De povești cu Dorina Luca

21 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Silviu Avram

21 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLIV

21 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 februarie 2021

19 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Kovacs Robert – șef serviciu Salvamont Salvaspeo Mureș

19 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Tinerii și provocările lumii de astăzi, Radu Leca – psiholog clinician

19 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol folcloric „Am venit lume la tine”, Mun. Târgu-Mureș

18 feb. , 2021  

Oameni şi destine – Cu toții suntem oameni, prof. ing. Ioan Socol

18 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 februarie 2021

18 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Reghinul la pas, Muzeul sașilor, invitați: Cătălina Orban, Peter Schuller, Johann Zey

18 feb. , 2021  

Magyar Percek – Istoria orașului Târgu – Secuiesc/Kézdivásárhely tőrténelme

17 feb. , 2021  

Covorul Roşu – 17 februarie 2021

17 feb. , 2021  

Ora de Sport – Preliminariile Euro Baschet 2022, România vs Israel și Polonia, Rareș Uță – pivot BCM U Pitești

17 feb. , 2021  

Nestemate Someșene – „Tiara și stativele”, Comuna Poiana Ilvei, Ana Creț

17 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 februarie 2021

17 feb. , 2021  

Tânăra Generație – În spatele cortinei, Vero Nica

17 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica A XXXIII-A după Rusalii, Parohia Ortodoxă Petelea, jud. Mureș, preot Vasile Bugnar

16 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – inspector principal Crina Maria Sîrb – purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud

16 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Personalitatea lui Petru Maior, Conf.univ.dr.Laura Stanciu

16 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 februarie 2021

16 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 15.02.2021

16 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol folcloric „Am venit lume la tine”, Mun. Târgu-Mureș

15 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Recuperarea fizică post Covid, Cosmina Balazs

15 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 februarie 2021

15 feb. , 2021  

Viața la țară – Râpa de Jos, satul de sub Poiana Tomii, preot profesor Dacian Oprea

14 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLIII

14 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Denisa Minodora Rolnic

14 feb. , 2021  

Sport de weekend cu Radu Crișan – Antrenament în circuit

13 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 februarie 2021

12 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Dinu Cotoi – primar comuna Batoș, jud. Mureș

12 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Arta de a fi o mămică competentă, Andrada Szebeni

12 feb. , 2021  

Oameni și destine – Provocările vieții, Ioan Vasu

11 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 februarie 2021

11 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Magia orgii din Palatul Culturii, Lóránt Szántó – şef Secția Administrație Palatul Culturii

11 feb. , 2021  

Magyar Percek – Umor secuiesc de Fărșang/Székely farsangi humor

10 feb. , 2021  

Covorul Roșu – 10 februarie 2021

10 feb. , 2021  

La Fermă – Avantajele culturilor în solar, Ionuț Torgie

10 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 februarie 2021

10 feb. , 2021  

Nestemate Someșene – Cântece de la Poiana Ilvei, Olimpia Guzu

10 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a XVII-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Isticeu, Comuna Ibănești, preot Călin Romanți

9 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Revista TopLitera de la Toplita

9 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 februarie 2021

9 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – cpt. MARIUS RUS, purtător de cuvânt ISU Bistrița al județului Bistrița-Năsăud

9 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Pe aripile muzicii de fanfară, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

8 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cu ochii pe semne, Dr. Valentina Muth și Dr. Alina Botoncea

8 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 februarie 2021

8 feb. , 2021  

Grai Ardelenesc – De vorbă cu judecătorul, Elena Filip – judecător, Mun. Toplița, jud. Harghita

8 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLII

7 feb. , 2021  

Viața la țară – Povestea Sângeorgiului de Mureș, Ilarie Gheorghe Opriș

7 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Ionuț Robert Pumnea

7 feb. , 2021  

Sport de weekend cu Radu Crișan – Antrenament în circuit

6 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 februarie 2021

5 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Călin Handrea – inspector șef ISU Horea, jud. Mureș

5 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Alimentația în sarcină, Radu Ababi, nutriționist-dietetician

5 feb. , 2021  

Oameni şi destine – Bunătate și moralitate, prof. Ioan Macarie

4 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 februarie 2021

4 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Povestea Teatrului Ariel, Gavril Cadariu

4 feb. , 2021  

Covorul Roşu – 3 februarie 2021

3 feb. , 2021  

La Fermă – Răsaduri și semințe, Ionuț Torgie

3 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 februarie 2021

3 feb. , 2021  

Nestemate Someşene – Despre cultură în contextul pandemiei, Smaranda Mureșan

3 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a XVI-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Uila,com. Batoș, preot Marius Borșan

2 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Studii și documente despre Deda

2 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – prof. CRISTINA HARAP – sociolog, consilier școlar, director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Bistrița-Năsăud

2 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 februarie 2021

2 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 28 ianuarie 2021

2 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Depunerea jurământului militar ISU Horea Târgu – Mureș

1 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Vaccinarea anti covid de la teamă la speranță, Dr. Loredana Vasile, medic primar

1 feb. , 2021  

Grai Ardelenesc – Podul Urmánczy, Mun. Toplița, jud. Harghita, Gabriela Hosszu

1 feb. , 2021  

OAMENI SI DESTINE – HOREA SOPORAN – Omul din spatele politicii

3 nov. , 2016  

Alesul la raport – Marcel Naste, dir. Casei de Cultură a Tineretului „George Enescu”, Reghin

23 oct. , 2017   Video

Universul Copiilor – Dacă vesel se trăieşte…Grădiniţa cu program prelungit Nr.3, Reghin, A Doua Parte

3 iul. , 2016   Video

Alesul la raport – Festivalul Văii Gurghiului 26-28 august 2016

22 aug. , 2016  

Jurnal Ardeal TV – 15 septembrie 2021

15 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 septembrie 2021

14 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 septembrie 2021

13 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 septembrie 2021

10 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 septembrie 2021

9 sept. , 2021  

Cuvinte pentru Suflet – Duminica dinaintea înălţării Sfintei Cruci, Parohia Ortodoxă Şerbeni, Com. Beica de Jos, jud. Mureş, preot Daniel Paşcanu

7 sept. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Arta metaloplastiei, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș, Ioan Zibileanu

7 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 septembrie 2021

7 sept. , 2021  

Jurnal Bistrițean – NICOLAE MOLDOVAN, primar oraș Beclean

7 sept. , 2021  

Eveniment Ardelean – Viața și activitatea lui O.C. Tăslăuanu – Conferință, loc. Bilbor, jud. Harghita, continuare

7 sept. , 2021  

Eveniment Ardelean – Viața și activitatea lui O.C. Tăslăuanu – Conferință, loc. Bilbor, jud. Harghita

6 sept. , 2021  

Plus pentru sănătate – Plasmage – blefaroplastia nechirurgicală, Valentina Muth

6 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 septembrie 2021

6 sept. , 2021  

Grai Ardelenesc – Regina Apelor Minerale: Borsec, Radu Lăzăroiu

6 sept. , 2021  

Viaţa la ţară – Poveste de pe deal cu Ioan Lucaciu

5 sept. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXX

5 sept. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Ioana Marcu

5 sept. , 2021  

Sarea’n bucate – Sandviș în ou

3 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 septembrie 2021

3 sept. , 2021  

ALESUL LA RAPORT | invitat – LIGIA VORO – jurnalist (3 septembrie 2021)

3 sept. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Parentingul apreciativ, Onorica Ciucanu, consilier școlar

3 sept. , 2021  

Eveniment Ardelean – „Lada de zestre”, Ediţia a V-a, loc. Lunca Bradului, jud. Mureș

2 sept. , 2021  

Oameni şi destine – Trăiește-ți viața observând – Constantin Simion Tinu

2 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 septembrie 2021

2 sept. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – CEL MAI BUN PRIETEN AL OMULUI, Loc. Ibănești, TUDOR TOMA SOMEȘAN

2 sept. , 2021  

Magyar Percek – Séta Régen múltjában, III. rész / Plimbare în trecutul Reghinului, partea a III-a

1 sept. , 2021  

Covorul Roșu – 1 septembrie 2021

1 sept. , 2021  

Sport – Cupa prieteniei, Concurs de șah rapid

1 sept. , 2021  

La Fermă – Cultură de afin în Reghin, Bogdan Stavilă

1 sept. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 septembrie 2021

1 sept. , 2021  

Nestemate Someșene – Astra Năsăudeană, col. rez. Ioan Botan

1 sept. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII, PAROHIA GRECO-CATOLICĂ HODAC, JUD. MUREȘ, Preot Voicu Dan

31 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Imagini de sfinți și voievozi, Maria Mera

31 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 31 august 2021

31 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – DORA IOBAGIU – consultant turism

31 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 26.08.2021

31 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Gala Presei Mureșene 2021

30 aug. , 2021  

Plus pentru sănătate – Oftalmologia și optometria, dr. Hîncu Dacia

30 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 august 2021

30 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Vuiet responsabil de roți, Liviu Iernean – președinte MRT și Vlad Moldovan – vicepreședinte MRT

30 aug. , 2021  

Viața la țară – Poveste din Batoș cu Ștefan Banciu

29 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXIX

29 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Dan Păucean

29 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Cetății Mureșene, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

28 aug. , 2021  

Jurnalul de astăzi – 27 august 2021

27 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 27 august 2021 | Invitaţi: dir. adj. PAULA DĂRĂBAN şi dir. AURELIAN MĂRGINEAN

27 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting: Animalele de companie în viața copiilor, Alex Zamfir

27 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Oglinzi – Concert de chitară și vioară, Mun. Reghin, jud. Mureș

26 aug. , 2021  

Oameni și destine – Realități din alte timpuri, Klaus Werner Neugeboren

26 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 august 2021

26 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan: ARTĂ PARFUMATĂ, ANDREA ȘERBĂNAȚI

26 aug. , 2021  

Magyar Percek – Magyar nóta a a természet ölén / Cântec maghiar în natură

25 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 25 august 2021

25 aug. , 2021  

Sport – Avântul Reghin – Un Nou Sezon

25 aug. , 2021  

La Fermă – Cultura de mur la Idicel Pădure, Geani Baltă – producător

25 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 august 2021

25 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Stațiunea orașului de pe Someș, Oraș Dej, jud. Cluj

25 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul și Duminica a X-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Batoș, Preot Vasile Anca

24 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Arhitectura rurală, Szabo-Jude Mircea, loc. Nadășa, jud. Mureș

24 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 august 2021

24 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – SILVIA ȚOGOREAN, artist

24 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Calea Sfintei Cruci, Loc. Chiheru de Jos, jud. Mureș

24 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Cvartetul de coarde Grazioso, Mun. Reghin

23 aug. , 2021  

Plus pentru sănătate – PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ,,DA, POȚI! „, ALINA FARKAȘ – PSIHOLOG CLINICIAN

23 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 august 2021

23 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Dogmele Notariale, Teodor Dobrean – notar public

23 aug. , 2021  

Viața la țară – Între înțelepciune și filozofie cu prof.univ.Dr.Ioan Jude

22 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Surprizele vacanței, Liceul Lucian Blaga Reghin

22 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Andreea Petruț

22 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Cântecului Popular Patriotic „La Oarba și la Iernut”, Loc. Oarba de Mureș

21 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Cântecului Popular Patriotic „La Oarba și la Iernut”, Loc. Oarba de Mureș

21 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 20 august 2021 | Invitat: CIPRIAN ISTRATE – preşedinte Asociaţia „Pe Mureş şi pe Târnavă”

20 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 20 august 2021

20 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Schema vaccinării la copii, Dr. Daniela Ligia Moșneagă

20 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Zilele Borsecului 2021

19 aug. , 2021  

Oameni și destine – Viața, o continuă căutare de soluții, Dana Bucin

19 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 august 2021

19 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Terapie prin credință, IULIAN NICOLAESCU – terapeut

19 aug. , 2021  

Magyar Percek – Díszes hímzés / Frumusețea broderiei

18 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 18 august 2021

18 aug. , 2021  

Sport – CU ASCA LA MARE , Ciclism reghinean de anduranță

18 aug. , 2021  

La Fermă – Creșterea ovinelor la Sânpetru de Câmpie, Alin Alexandru Maxim – crescător ovine

18 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 august 2021

18 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Expoziția „Gânduri și vise”, Ana-Maria Bodea pictor, Oraș Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud

18 aug. , 2021  

Tânăra Generație – Tabăra Blagarocks ediţia a II-a

18 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA A IX-A DUPĂ RUSALII, Parohia Ortodoxă Petelea, jud. Mureș, Preot Vasile Bugnar

17 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – 160 de ani de la înființarea Asociațiunii ASTRA, Ioan Seni, Oraș Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud

17 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 august 2021

17 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – PETER MOYNAHAN, organizator Festival de Arte Vechi Bistrița

17 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – „O, Măicuță Sfântă!”, Ediția a III-a, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

17 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festival 70 ani de luterie reghineană, Mun. Reghin, jud. Mureș

16 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 august 2021

16 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Animația, reușita petrecerilor, Georgiana Teslovan – animator

16 aug. , 2021  

Viața la țară – Poveste din Lunca Bradului cu Andrei Cif

15 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXVIII

15 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Conferința „Întru Adormire Lumea nu ai părăsit”, Loc. Morăreni, Com. Rușii-Munți, jud. Mureș

15 aug. , 2021  

Aventură în natură – Bistritzer Burg Dog Show 2021

15 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Anca Branea

15 aug. , 2021  

Sarea’n bucate – Cartofi cu ou la tigaie

13 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 august 2021

13 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting, Concediu în familie, Radu Leca – psiholog clinician

13 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 13 august 2021 | Invitat: col. IONUŢ BITERE – cdt. Gruparea Mobilă de Jandarmi Tg. Mureş

13 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol „Cununa Spicului de Grâu”, Mun. Târgu – Mureș

12 aug. , 2021  

Oameni și destine – Din tainele cojocăriei – Alin Alexandru Maxim

12 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 august 2021

12 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – ARHITECTURA PE ÎNȚELESUL TINERILOR, BIANCA BĂRBIERU – arhitect

12 aug. , 2021  

Magyar Percek – Egészségünk érdekében / Pentru sănătatea noastră

11 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 11 august 2021

11 aug. , 2021  

La Fermă – Creșterea bovinelor la Dedrad, Ionel Sorin Gliga – fermier

11 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 august 2021

11 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Cartea cu amintiri, Prof. Gheorghe Giurgiu, Mun. Dej, jud. Cluj

11 aug. , 2021  

Tânăra Generație – Şcoala de vară, loc. Lunca, jud. Mureș

11 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – ADORMIREA MAICII DOMNULUI ȘI DUMINICA A VIII-A DUPĂ RUSALII, Parohia Ortodoxă Rușii – Munți, Preot Daniel Cota

10 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mărturia prin imagini, Biblioteca Mun. „George Sbârcea”, Mun. Toplița, jud. Harghita

10 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 august 2021

10 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – DORA PRALEA, manager general și coregraf Reborn Dance Studio Bistrița

10 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Sărbătoarea Schimbării la Față, Loc. Ilva Mare, jud. Bisrița- Năsăud

10 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol „Cununa Spicului de Grâu”

9 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 august 2021

9 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Borsecul, în sărbătoare

9 aug. , 2021  

Viața la țară – „Suflete de copil”, Andreea Petruț, Lunca Bradului, jud. Mureș

8 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXVII

8 aug. , 2021  

Aventură în natură – Festival ecvestru ediția I, Uriu jud. Bistrița – Năsăud

8 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Angelica Stănescu

8 aug. , 2021  

Sarea’n bucate – SPAGHETE CU LEGUME

6 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 august 2021

6 aug. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 6 august 2021 | Invitat: LEON STOICA – preşedinte C.A.R.P. Reghin

6 aug. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Medicul de familie, prietenul copiilor, Dr. Daniela Ligia Moșneagă

6 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Imnului Național, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

5 aug. , 2021  

Oameni și destine – Pionierat în telecomunicații, Ioan Sita

5 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 august 2021

5 aug. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Folclorul, Esența vieții, Costi Dumitru

5 aug. , 2021  

Magyar Percek – Séta Régen múltjában, II rész / Plimbare în trecutul Reghinului, partea a II-a, Nagy F Attila

4 aug. , 2021  

Covorul Roșu – 4 august 2021

4 aug. , 2021  

La Fermă – Viitoare măsuri în agricultură

4 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 august 2021

4 aug. , 2021  

Nestemate Someșene – Catedrala Sfânta Treime, Municipiul Dej, jud. Cluj, Pr. Teodor Mureșan

4 aug. , 2021  

Tânăra Generație – Bucuria de a cânta şi încânta, Alesia Vornicu

4 aug. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Chipurile vechi ale satului, Rusalina Petruț, Lunca Bradului

3 aug. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a VII-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Reghin , Iernuțeni, jud, Mureș, preot Vasile Chiorean

3 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 august 2021

3 aug. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Nicolae Moldovan, primar oraș Beclean – județul Bistrița-Năsăud

3 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 30.07.2021

3 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Inaugurare Complex Sportiv, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

3 aug. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Imnului Național, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

2 aug. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 august 2021

2 aug. , 2021  

Grai Ardelenesc – Cu omenia în suflet, Corneliu Țepeluș – producător de film

2 aug. , 2021  

Viața la țară – Viață câmpenească cu Iuliu Hurducaci și Laurențiu Rachita

1 aug. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXVI

1 aug. , 2021  

Aventură în natură – Plante, oameni și povești vindecătoare

1 aug. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Iosif Rusu

1 aug. , 2021  

Sarea’n bucate – Bundicopizza

30 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 iulie 2021

30 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 30 iulie 2021 | Invitat: CRISTIAN CHIRTEŞ – senator PNL

30 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting, Arta de a te iubi

30 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul – Concurs „In memoriam Vasile Conțiu”, Loc. Râciu, jud. Mureș

29 iul. , 2021  

Oameni și destine – Darul primit, Axenia Rozniciuc

29 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 29 iulie 2021

29 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Lumea de la picioarele noastre, ing. LÁSZLÓ LEVENTE – profesor Liceul Silvic Gurghiu

29 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Teatrul însuflețit în aer liber, Oraș Borsec, jud. Harghita

29 iul. , 2021  

Magyar Percek – Séta Régen múltjában, 1 rész / Plimbare în trecutul Reghinului, partea 1, Nagy F Attila

28 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 28 iulie 2021

28 iul. , 2021  

Sport – ULTIMATE ELEVEN, Viitori Mari Fotbaliști, Adrian Voina

28 iul. , 2021  

La Fermă – Îngrijirea cactușilor, Cristian Gavriloaie – colecționar

28 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 iulie 2021

28 iul. , 2021  

Nestemate Someșene – Centrul fostului Județ Someș, Municipiul Dej, jud. Cluj

28 iul. , 2021  

Tânăra Generație – inreghin.ro, Mihai Farcaș

28 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a VI-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Gurghiu, jud. Mureș, preot Aurel Oltean

27 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 27 iulie 2021

27 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Matilda Gubesch, președinte Asociația Chinologica, Bistrița- Năsăud

27 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – #loveREGHIN Day & Night, Mun. Reghin, jud. Mureș

27 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul – Concurs „In memoriam Vasile Conțiu”, Loc. Râciu, jud. Mureș

26 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – CRIOLIPOLIZA ACREDITATĂ MEDICAL, Lavinia Loghin

26 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 iulie 2021

26 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Oază de liniște și rugăciune, Mănăstirea Sf. Ilie Toplița, Gabriela Hosszu – director CNIPT

26 iul. , 2021  

Viața la țară – Câmpul Comorilor cu Ionică Vultur

25 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXV

25 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Axenia Rozniciuc

25 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Kürtős kalács

23 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 iulie 2021

23 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 23 iulie 2021 | Invitat: CIPRIAN ALIN BELEAN – primar comuna RÂCIU

23 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting: O altfel de viață, Daniel Frimu- purtător de cuvânt Centrul de Detenție Craiova și Ioana Băluță- asistent social

23 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul – Concurs „In memoriam Vasile Conțiu”, Loc. Râciu, jud. Mureș

22 iul. , 2021  

Oameni și destine – Folclorul maramureșean, Mărioara Bâta

22 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 iulie 2021

22 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – OMUL ȘI NATURA, IULIA VIZI – purtător de cuvânt Grupul Milvus

22 iul. , 2021  

Magyar Percek – Realizarea costumelor maghiare / Magyar viseletek készítése

21 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 21 iulie 2021

21 iul. , 2021  

Sport – TRANSFĂGĂRĂȘAN CHALLENGE ED 1 A, Ciclism amator „La Înălțime”

21 iul. , 2021  

La Fermă – Promovarea producătorilor mureșeni, Cristina Manoilă – organizator evenimente

21 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 iulie 2021

21 iul. , 2021  

Tânăra Generație – Ambiţie şi visuri măreţe, Giorgiana Niţui

21 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a V-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Aluniș, jud. Mureș, Preot Eugen Doroftei

20 iul. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Evoluție în artele frumoase, Simion Moldovan – artist plastic

20 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 20 iulie 2021

20 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – IOAN PINTEA, manager Biblioteca județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

20 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, 15 iulie 2021

20 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Cupa Offroad Toplița, jud. Harghita

19 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Stadiul Proiectului „De la marginalizare, la integrare!”, Loc. Deda, jud. Mureș

19 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – Campania Skin Checker, BEATRICE GRECU – TEHNICIAN DERMOTERAPIE ESTETICĂ

19 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 iulie 2021

19 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Alianțele Inovării, Liviu Ciucan – Rusu

19 iul. , 2021  

Viața la țară – La Pârâul Sărat cu Iuliu Cincea

18 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Calatorie in lumea povestilor LXIV

18 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Daniela Condurache

18 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Brioșe cu urdă

16 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 iulie 2021

16 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 16 iulie 2021 | Invitat: LUCREŢIA CADAR – primar comuna DEDA

16 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Tiparele social media, Alina Potcoavă – psihoterapeut

16 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Portului Popular, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

15 iul. , 2021  

Oameni și destine – Din drag de tradiție și folclor, Vasile Coca

15 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 iulie 2021

15 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – File de poveste, Radu Țuculescu

15 iul. , 2021  

Magyar Percek – Pozsgás különlegességek / Plante Suculente

14 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 14 iulie 2021

14 iul. , 2021  

Sport – TURUL CICLIST AL SIBIULUI, Ediția A 11-A

14 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 iulie 2021

14 iul. , 2021  

Nestemate Someșene – Cântecele Gabrielei Ardusătan, Com. Groși, jud. Maramureș

14 iul. , 2021  

Tânăra Generație – Tabăra Blaga Rocks

14 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA A IV-A DUPĂ RUSALII, Parohia Ortodoxă Fărăgău, jud. Mureș, preot CRISTIAN VELCHEREAN

13 iul. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Marea Unire și Încoronarea, Muzeul Județean Mureș

13 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 iulie 2021

13 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – prof. MIHAI MUREȘAN, inspector școlar general ISJ BN

13 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Portului Popular, Mun. Târgu – Mureș, jud. Mureș

13 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Festivalul Brânzei, Loc. Corbu, jud. Harghita

12 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – Vacanțe făcute conștient, Valentina Iacob, Life Coach

12 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 iulie 2021

12 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Latura turistică a Borsecului, Farkas Aladar – ghid turistic

12 iul. , 2021  

Viața la țară – La Bărlogi cu Vasile Mare

11 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXIII

11 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Nelu Şopterean

11 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Piept de pui cu brânză halloumi

9 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 iulie 2021

9 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 9 iulie 2021 | Invitat: TEODOR VULTUR – primar comuna LUNCA

9 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Efectele Jocurilor Video, Radu Leca – psiholog clinician

9 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – IA Românească, Ediția a IV-a

8 iul. , 2021  

Oameni și destine – Povestea Zurli, Mirela Retegan

8 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 iulie 2021

8 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – VOLUNTARIAT PORNIT DIN INIMĂ, NICU GLIGA – președinte Asoc. ”Ibănești-Orizonturi Noi”, Ibănești, jud. Mureș

8 iul. , 2021  

Magyar Percek – Szorgalmas kezek/Mâini harnice

7 iul. , 2021  

Covorul Roșu – 7 iulie 2021

7 iul. , 2021  

Sport la Ardeal TV – Povestea unui campion | Daniel Natea

7 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 iulie 2021

7 iul. , 2021  

Nestemate Someșene – Arta plastică, oraș Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud

7 iul. , 2021  

Tânăra Generație – Periplu prin artă şi comunicare, Evelyn Berekmeri

7 iul. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a III-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Comori, Com. Gurghiu, jud. Mureș, preot Ovidiu Gliga

6 iul. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Artă naivă în spațiul mureșan, Ilarie Opriș

6 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 iulie 2021

6 iul. , 2021  

Jurnal Bistrițean – ~Parcul de peri seculari Lions~, inginer Mihai Bilegan

6 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în vizită de lucru, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

6 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, 30 iunie 2021

6 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – IA Românească, Ediția a IV-a, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

5 iul. , 2021  

Plus pentru sănătate – RECUPERAREA ÎN PAREZE ȘI HEMIPAREZE, Cosmina Balazs – Kinetoterapeut

5 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 iulie 2021

5 iul. , 2021  

Grai Ardelenesc – Înotul, Pasiune și Sănătate, Sever Hirișcău, instructor

5 iul. , 2021  

Viața la țară – Familia chihereană

4 iul. , 2021  

Universul Copiilor – Carnavalul Freneticilor

4 iul. , 2021  

Pe Mureș în Jos și-n Sus

4 iul. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Mărioara Bârsan

4 iul. , 2021  

Sarea’n bucate – Carne de porc cu fasole roşie

2 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 iulie 2021

2 iul. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 2 iulie 2021 | Invitat: DEÁK ATTILA – primar comuna BREAZA

2 iul. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Activități de vacanță, Dumitria Szocs – profesor pentru învățământul primar

2 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Danț la Șură cu lătureni

1 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ie cu veșnicie, Mun. Toplița, jud. Harghita

1 iul. , 2021  

Eveniment Ardelean – GeometrIA IEI, Suciu Zorel, Mun. Toplița, jud. Harghita

1 iul. , 2021  

Oameni și destine – Omul sfințește locul, Dumitru Dobrican

1 iul. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 iulie 2021

1 iul. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – CĂLĂRIA, O EXPERIENȚĂ UNICĂ, MĂDĂLINA HENTEȘ – șef Depozit de Armăsari Târgu-Mureș

1 iul. , 2021  

Magyar Percek – Zengjen hálaének/Cântec de mulțumire

30 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 30 iunie 2021

30 iun. , 2021  

Sport – CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JU JITSU

30 iun. , 2021  

La Fermă – Urșii, o problemă reală!

30 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 iunie 2021

30 iun. , 2021  

Nestemate Someșene – Tradiția jocului la Șură, Mărioara Bâta, Loc. Groși, jud. Maramureș

30 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Arta și ale ei frumuseți, Miruna Lavinia

30 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a II-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Batoș, jud. Mureș, Preot Vasile Anca

29 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mureșeni în tranșeele Marelui Război

29 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 29 iunie 2021

29 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 23.06.2021

29 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Danț la Șură cu Lătureni, Com. Groși, jud. Maramureș, Prima Parte

28 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Povestea vIE, Mun. Toplița, jud. Harghita

28 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – „Sânge din Reghinul meu”, Ediția a IV-a

28 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 iunie 2021

28 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Borsec, izvor de viață, Mik József

28 iun. , 2021  

Viața la țară – Sărbătorile de vară

27 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LXI

27 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Onica

27 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – Bundincă cu brânză Făgăraş şi mure

25 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 iunie 2021

25 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 25 iunie 2021 | Invitat: prof. IOAN MARCU – dir. Şc. Gimn. „Alexandru Ceuşianu” Reghin

25 iun. , 2021  

Pe meleaguri natale – Fila de Parenting, În lumea zânelor, Maria Pop- Zâna Armoniei

25 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Aniversar 25 de ani de „Dor Românesc”

24 iun. , 2021  

Oameni și destine – Din mâini dibace, Aurelia Mariș

24 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 iunie 2021

24 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – MOȘTENIREA STRĂBUNILOR READUSĂ LA VIAȚĂ

24 iun. , 2021  

Magyar Percek – Újrahasznosított papírból készült termékek / Produse realizate din hârtie reciclată

23 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 23 iunie 2021

23 iun. , 2021  

Sport – CSS Reghin la final de sezon, Colaborare de succes

23 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 iunie 2021

23 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Idei tarnsformate în proiecte, Raul Sabău

23 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mănăstirea Cormaia, jud. Bistrița – Năsăud

22 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Tuturor Sfinților, Parohia Ortodoxă Toaca, Com. Hodac, jud. Mureș, preot Aurelian Tocheș

22 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 iunie 2021

22 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Învățătoarea anului premiată de Gașca Zurli

22 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Aniversar 25 de ani de „Dor Românesc”

21 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – Importanța primului ajutor, dr. Claudiu Muntean

21 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 iunie 2021

21 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Sport și aventură

21 iun. , 2021  

Viața la țară – Pasiune și tradiție la Feldru, George Nechiti

20 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LX

20 iun. , 2021  

Aventură în Natură – Cupa „Șoimul” Pescar Veteran, Ediția I, Balta „La Iuga” Unirea

20 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Rafila Moldovan

20 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – CROISSANTE PIZZA

18 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 iunie 2021

18 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 18 Iunie 2021 | Invitat: prof. ALEXANDRINA LUPESCU – dir. Lic. Tehn. „Ioan Bojor” Reghin

18 iun. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting: Caruselul acceptării, Hermina Popa – consilier de dezvoltare personală

18 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Aniversar 25 de ani de „Dor Românesc”, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

17 iun. , 2021  

Oameni și destine – Fiecare are harul său, Măriuca Suciu

17 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 iunie 2021

17 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Inovație prin educație, RODICA BÂNDILĂ – coordonator Centru de Limbi Străine

17 iun. , 2021  

Magyar Percek – Ani în muzică / Évek dalban, Szabó Előd

16 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 16 iunie 2021

16 iun. , 2021  

Sport – Maraton MTB Movilele Blăjerului 2021, Pledoarie pentru mișcare

16 iun. , 2021  

La Fermă – Creșterea Iepurilor, Marius Orban – crescător

16 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 iunie 2021

16 iun. , 2021  

Nestemate Someșene – Muzeul din Ilva Mare, jud. Bistrița – Năsăud

16 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Măiestrie și perfecțiune, Ştefan Cazacu – violoncelist

16 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Pogorârea Sfântului Duh, Parohia Ortodoxă Solovăstru, jud. Mureș, preot Adrian Ganea

15 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Cărțile lui Eginald Schlattner, Roșia, jud. Sibiu

15 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 iunie 2021

15 iun. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Alexandru Pugna, director Centrul Județean pentru Cultură Bistrița – Năsăud

15 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Vernisaj „Mureșeni în tranșeele marelui război”

15 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Comemorarea Eroilor, loc. Căcuciu, Com. Beica de Jos, jud. Mureș

14 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ceremonial de Ziua Eroilor, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

14 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – Copilul la psiholog, Alina Farkaș – psiholog

14 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 iunie 2021

14 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Personalitățile și al nostru municipiu, Gabriela Hosszu , director CNIPT, Mun. Toplița, jud. Harghita

14 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LIX

13 iun. , 2021  

Aventură în Natură – Kangoo Jumps Ediția a IX-a, Colibița, jud. Bistrița – Năsăud

13 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Mărioara Precup Stoica

13 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – Noodles cu piept de pui

11 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 iunie 2021

11 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 11 Iunie 2021 | Invitat: SORIN PĂDUREAN – primar comuna PETELEA, jud. Mureș

11 iun. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting, Dezvoltarea Relației cu Copilul, Radu Leca – psiholog clinician

11 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Omagiu adus eroilor români, Mun. Toplița, jud. Harghita

10 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Eroilor, Loc. Bistra Mureșului, com. Deda, jud. Mureș

10 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Eroilor, Mun. Reghin, jud. Mureș

10 iun. , 2021  

Oameni și destine – Eliminarea temerilor, prof. Lidia Birthler

10 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 iunie 2021

10 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Extensiile de gene, Amanda Ursan

10 iun. , 2021  

Magyar Percek – Szárnyat bont egy új diáksereg / O nouă generație își ia zborul

9 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 9 iunie 2021

9 iun. , 2021  

Sport – Un altfel de fitness, Electro stimulare activă

9 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 iunie 2021

9 iun. , 2021  

Nestemate someșene – Profesoara de muzică

9 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Bucuria micilor reuşite, Paul Burzo

9 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a VII-a după Paști, Parohia Ortodoxă Sântu, Com. Lunca, jud. Mureș, preot Viorel Șulea

8 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Mărturiile unui colecționar de scoici, Dr.Sorin Lucian Puia

8 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 iunie 2021

8 iun. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Nicolae Moldovan, primar Oraș Beclean, jud. Bistrița – Năsăud

8 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Internațională a Copilului, Mun. Reghin, jud. Mureș

7 iun. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cu bebe în vacanță

7 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 iunie 2021

7 iun. , 2021  

Grai Ardelenesc – Copilăria, inima tuturor vârstelor

7 iun. , 2021  

Viața la țară – Poiana Cătunenilor

6 iun. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LVIII

6 iun. , 2021  

Aventură în Natură – Maratonul Scaunul Domnului, Ediția I, A Doua Parte

6 iun. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Dorina Grad

6 iun. , 2021  

Sarea’n bucate – Desert cu biscuiți

4 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 iunie 2021

4 iun. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 4 iunie 2021 | Invitat: CODRUŢA SAVA – director general DJEP Mureş

4 iun. , 2021  

Oameni și destine – Responsabilitatea meseriei, Klaus Birthler

3 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 iunie 2021

3 iun. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Viața și arta, Simion Moldovan – artist plastic

3 iun. , 2021  

Magyar Percek – Makramé termékek/Produse din macrame

2 iun. , 2021  

Covorul Roșu – 2 iunie 2021

2 iun. , 2021  

Sport – Final de sezon pentru Avântul Reghin, Clasare meritorie pe podium

2 iun. , 2021  

La Fermă – Cultura de căpșuni, Raluca Pop

2 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 iunie 2021

2 iun. , 2021  

Nestemate Someșene – Oameni din Ilva Mare, Sabina Gălan

2 iun. , 2021  

Tânăra Generație – Dezvoltarea prin artă, Iulian Praja – manager CJCTEA Mureş

2 iun. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica vindecării orbului din naștere, Parohia Ortodoxă Deda, jud. Mureș, preot Gabriel Farcaș

1 iun. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Muzeul de la Rășinari, jud. Sibiu

1 iun. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 iunie 2021

1 iun. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Dan Prahase, muzeograf – Muzeul Grăniceresc Năsăudean

1 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 27.05.2021

1 iun. , 2021  

Eveniment Ardelean – Vizita Ministrului Tineretului și Sportului în Județul Mureș

31 mai , 2021  

Plus pentru sănătate – Judecăm sau ne judecăm, Valentina Iacob – Life Coach

31 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 31 Mai 2021

31 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Porțile deschise ale castelului Urmánczy, Mun. Toplița, jud. Harghita, Szabó Tekla

31 mai , 2021  

Viața la țară – Balul Însuraților la Chiheru de Jos, Florin Buti

30 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LVII

30 mai , 2021  

Aventură în Natură – Maratonul Scaunul Domnului, Ediția I, Prima Parte

30 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Maria Neag

30 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Tocăniță de ardei copți

28 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 Mai 2021

28 mai , 2021  

Alesul la Raport – Márton Katalin, director Direcția tehnică

28 mai , 2021  

Pe meleaguri natale – Percepția timpului liber, Lect. Univ. Dr. Mihaela Cozărescu

28 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Noaptea Muzeelor 2021

27 mai , 2021  

Oameni și destine – Ocazia vieții, prof. Susana Iușan

27 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 27 mai 2021

27 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Oportunități de viitor, loc. Deda, jud. Mureș, prof. MARIA ȘTEȚCO – dir. Liceul Tehnologic ”Vasile Netea”

27 mai , 2021  

Magyar Percek – Egy pillanat a búcsúzásra/Un moment de rămas bun

26 mai , 2021  

Covorul Roșu – 26 mai 2021

26 mai , 2021  

Sport – Sport Home Workout, Mișcare și bună dispoziție, Andreea Vaida

26 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 Mai 2021

26 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Cântece năsăudene, Oana Matei Coruti

26 mai , 2021  

Tânăra Generație – Încredere, siguranţă şi perseverenţă, Diana Chirteș

26 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Femeii Samarinence, Parohia Ortodoxă Jabenița, Com. Solovăstru, Preot Hadrian Horațiu Mălinaș

25 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Comunitatea evanghelică de la Roșia, Eginald Schlattner

25 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 Mai 2021

25 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – ALEXANDRU PUGNA, director Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, fondator al Ansamblului profesionist ”Dor Romanesc”, interpret de muzică populară

25 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Cupa Off Road Mureș Challenge, Ediția I

24 mai , 2021  

Plus pentru sănătate – Reîntoarcerea la şcoală, Ioana Cheregi, psiholog clinician

24 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 mai 2021

24 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Atelaje canine, Ediţia I, Mun. Topliţa, Gabriel Marc – organizator

24 mai , 2021  

Viaţa la ţară – Târgul Fetelor de la Gurghiu, Lucia Precup

23 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveştilor LVI

23 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Sofia Boca

23 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Paste la cuptor

21 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 mai 2021

21 mai , 2021  

Alesul la Raport – Invitat: prof. COSTEL ABABEI – director Lic. Tehn. „Lucian Blaga” Reghin

21 mai , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – De vorbă cu medicul dermatolog, Cristina Vâjâitu – medic dermatolog

21 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Toplița Ecoturistică, Mun. Toplița, jud. Harghita

20 mai , 2021  

Oameni și destine – Să fim mai buni… prof. Mihai Teodor Nașca

20 mai , 2021  

Jurnalul Ardeal TV – 20 Mai 2021

20 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Patrupede în competiție, LEONARD SÂRBU – vicepreședinte UCHR

20 mai , 2021  

Magyar Percek – „DreamFlow” együtes / Trupa „DreamFlow”

19 mai , 2021  

Covorul Roșu – 19 mai 2021

19 mai , 2021  

Sport – Pregătiri pentru 1 iunie, Ju Jitsu de la mic la mare

19 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 Mai 2021

19 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Din Parva la Năsăud cu Cristina Livia Scurtu

19 mai , 2021  

Tânăra Generație – Adrenalină pe două roţi, Vlad Neaga

19 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica vindecării slăbănogului de la Vitezda, Parohia Ortodoxă Sf. Martiri Brâncoveni Reghin, jud. Mureș, preot Ioan Iacob

18 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Chipuri de mame din Maieru, județul Bistrița – Năsăud

18 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 mai 2021

18 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – preot TUDOR MUDURE

18 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 11.05.2021

18 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Expoziție Canină pe Platoul Fâncel, Loc. Ibănești, jud. Mureș

17 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Vizita Ministrului Mediului în Județul Mureș

17 mai , 2021  

Plus pentru sănătate – Ochii, oglinda sufletului, Flavius Țurcanu, coach în educația vederii

17 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 Mai 2021

17 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Poziția IPJ Harghita în fața pandemiei, Gheorghe Filip – purtător de cuvânt IPJ, Harghita

17 mai , 2021  

Viața la țară – Veteranul de la Sâmpetru de Câmpie, Petra Vasile

16 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LV

16 mai , 2021  

Aventură în Natură – Monitorizare pe apele de munte, Cristian Țetcu

16 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Ioana Romanți

16 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Burger

14 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 mai 2021

14 mai , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Printre cuvinte muzicale, Alin Negrea – prof. EDUCAȚIE MUZICALĂ

14 mai , 2021  

Oameni și Destine – Exemplu de succes, prof. Alexandrina Lupescu

13 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 mai 2021

13 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Relaxare pe malul lacului, ALEXANDRA MENYHART – administrator lacuri

13 mai , 2021  

Magyar Percek – Hogyan kelnek életre a torták / Cum prind viață torturile, Sánta Andrea

12 mai , 2021  

Covorul Roșu – 12 mai 2021

12 mai , 2021  

Sport – Start sezonului 2021 în culturism, prof. Gabriel Toncean, președinte Federația Română de Culturism și Fitness

12 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 mai 2021

12 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Tradiții bârgăuane, Florina Bălan

12 mai , 2021  

Tânăra Generație – Cartea şi copilul, o întâlnire magică, Monica Avram – dir. Biblioteca Judeţeană Mureş

12 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Mironosițelor, Parohia Ortodoxă Reghin – Iernuțeni, Preot Vasile Chiorean

11 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Istoricul Asociației de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin – Stoica Ioan,președinte

11 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 mai 2021

11 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – Mihaela Evi, antrenor principal- echipa de Divizia A a CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

11 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 mai 2021

10 mai , 2021  

Grai Ardelenesc – Atribuțiile prefectului, Szabó Zsolt – prefectul jud. Harghita

10 mai , 2021  

Viața la țară – Tradiția la ea acasă în Tăureni

9 mai , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LIV

9 mai , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Menuț Maximinian

9 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Pancake cu şuncă

7 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 mai 2021

7 mai , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 7 mai 2021 | Invitat: SPIRU ȘERBAN CRĂCIUN – primar comuna SÂNPETRU DE CÂMPIE

7 mai , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Anxietatea la copii, Radu Leca – psiholog clinician

7 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – Ziua Veteranilor de război, Mun. Târgu-Mureș

6 mai , 2021  

Oameni și destine – Devotament și implicare, Simona Feldrihan

6 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 mai 2021

6 mai , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Activități prezente și viitoare, Școala Populară de Arte Mureș, Iulian Praja

6 mai , 2021  

Magyar Percek – Egy pillanat a búcsúzásra/Un moment de rămas bun

5 mai , 2021  

Magyar Percek – Dívat vagy stílus / Modă sau stil, Balázs Erzsébet

5 mai , 2021  

Covorul Roșu – 5 mai 2021

5 mai , 2021  

Sport – Ciclism pentru copii, O șansă pentru a crește sănătoși, GYÖRFI ȘTEFAN – INSTRUCTOR SPORTIV

5 mai , 2021  

La Fermă – Cultura în solare la Sânpetru de Câmpie, Mihaela Chertes

5 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 mai 2021

5 mai , 2021  

Nestemate Someșene – Trișca, taragotul și cavalul la Prundul Bârgăului, Dumitru Ciupa

5 mai , 2021  

Tânăra Generație – Lumea TikTok, Alexandru Raţ

5 mai , 2021  

Cuvinte pentru suflet – DUMINICA SF. APOSTOL TOMA, Parohia Ortodoxă Rușii – Munți, jud. Mureș, Preot Daniel Cota

4 mai , 2021  

Mărturii ale trecutului – Personalități maierene, Com. Maieru, jud. Bistrița – Năsăud

4 mai , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 Mai 2021

4 mai , 2021  

Jurnal Bistrițean – CORNELIA VLAȘIN, șef Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale

4 mai , 2021  

Eveniment Ardelean – VIZITA SECRETARULUI DE STAT DIN MINISTERUL EDUCAȚIEI, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

4 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 – Obiceiul Plugarului la Şieuţ, jud. Bistriţa – Năsăud

2 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 -Tradiţii şi Obiceiuri de Paşte din Transilvania cu Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul

2 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 – Tradiţii şi obiceiuri de la Lunca Bradului, jud. Mureş

2 mai , 2021  

Paşte la Ardeal TV 2021 – Sărbătoarea Paştelui la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Mun. Reghin, jud. Mureş

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Tradiții și Obiceiuri din Ibănești, jud. Mureș

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV – Tradiții și Obiceiuri de la Sadu, jud. Sibiu

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Tradiții și Obiceiuri la Stână în Voiniceni Mureș

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Sărbătoarea Paștelui la Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc Harghita

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Tradiții și obiceiuri din Toaca, com. Hodac, jud. Mureș

2 mai , 2021  

Paște la Ardeal TV 2021 – Paște la Mănăstirea Doamnei din Mun. Toplița, jud. Harghita

2 mai , 2021  

Concert de Pricesne – „Jos sub Crucea Răsturnată”, loc. Nazna, jud. Mureș

1 mai , 2021  

Sarea’n bucate – Brioşe cu afine

30 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 aprilie 2021

30 apr. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – LUCREŢIA CADAR – primar comuna DEDA

30 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting, Oaza de lectură a copiilor, Viorica Lazăr – director Biblioteca George Sbârcea Mun. Toplița

30 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert Pascal „Lumina Învierii”, Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud

29 apr. , 2021  

Oameni și destine – Omul din mijlocul comunității, Ilie Chiș Bălan

29 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 29 Aprilie 2021

29 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Împreună pentru comunitate, Mihaela Chirteș – președinte Asociația ”Civitas”

29 apr. , 2021  

Magyar Percek – Rügyező hivatás / Profesie înmugurită, dr. Kiss- Miki Renáta

28 apr. , 2021  

Covorul Roşu – 28 aprilie 2021

28 apr. , 2021  

Ora de Sport – CUPA OFF ROAD MUREȘ CHALLENGE ED 1

28 apr. , 2021  

La Fermă – Noutăți pentru fermieri de la APIA, ing. Ovidiu Săvâșcă – director APIA Mureș

28 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 28 aprilie 2021

28 apr. , 2021  

Nestemate Someșene – Flori de cântec din Valea Bârgăului, Bianca Gâvan

28 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Cu pași mărunți spre îndeplinirea obiectivului, Emanuel Crișan

28 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – ÎNVIEREA DOMNULUI – SĂRBĂTOAREA BUCURIEI, preot Claudiu Nicoară, Biserica de Piatră, Mun. Târgu – Mureş, jud. Mureş

27 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Cazul Vasile Damian

27 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 27 aprilie 2021

27 apr. , 2021  

Jurnal Bistrițean – pr. ȘTEFAN BORODI – Biserica cu hramul ”Sfinții Trei Ierarhi” Bistrița

27 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Concert susținut de Muzica militară a Garnizoanei Bistrița

27 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Viile și vinul din Transilvania, Com. Batoș, jud. Mureș

26 apr. , 2021  

Plus pentru sănătate – Inteligența artificială în dermatologie, Lavinia Loghin

26 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 aprilie 2021

26 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – Legende și fapte istorice memorabile, Gabriela Hosszu – director CNIPT Mun. Topliţa, jud. Harghita

26 apr. , 2021  

Viața la țară – Sărbătoarea Floriilor alături de Flori Toplițene

25 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LIII

25 apr. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Cadouri personalizate create cu pasiune

25 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Loredana Călin

25 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Gnocchi cu zucchini

23 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 Aprilie 2021

23 apr. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – MARA TOGĂNEL – prefect judeţul Mureş

23 apr. , 2021  

Pe meleaguri natale – Fila de parenting – Parentingul din viziunea tăticilor, Andrei Mocanu – psiholog

23 apr. , 2021  

Oameni și destine – Despre unitate și oameni frumoși, pr. Laurențiu Șerban

22 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 aprilie 2021

22 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Călătorie pe calea aerului, Peti András – manager Aeroportul ”Transilvania” Târgu-Mureș

22 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – S-a aprobat bugetul județului Mureș pe anul 2021

22 apr. , 2021  

Magyar Percek – Főszerepben a sajtó/Media în prim-plan, Szucher Ervin

21 apr. , 2021  

Covorul Roșu – 21 aprilie 2021

21 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 21 Aprilie 2021

21 apr. , 2021  

Ora de Sport – Boxul este viața mea, Pe drumul performanței, Gabi Timar

21 apr. , 2021  

La Fermă – Arbuști și plante ornamentale, Marius Marcu

21 apr. , 2021  

Nestemate Someșene – Cântec de la Tiha Bârgăului, Cristina Bugnar

21 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Limbile moderne, deschid noi orizonturi, Sara Munteanu

21 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor), Parohia Ortodoxă Goreni, Com. Batoș, jud. Mureș, preot Daniel Rus

20 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Postul Mare, dr. Roxana Man

20 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 20 Aprilie 2021

20 apr. , 2021  

Jurnal Bistrițean – chef Elena Rus – Punct Gastronomic Local Tiha Bârgăului

20 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 15.04.2021

20 apr. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cum funcționează mintea, VALENTINA IACOB – LIFE COACH

19 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 Aprilie 2021

19 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – O viață dedicată scrisului, Ilie Șandru – scriitor

19 apr. , 2021  

Viața la țară – Tradiția la Logig și Bistra Mureșului

18 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LII

18 apr. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Gingăşia florilor de hârtie, Veronica Nistor

18 apr. , 2021  

Aventură în natură – Călăreţii de treabă

18 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Alexandru Pop Zărăndean

18 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Creveți Saganaki

16 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 Aprilie 2021

16 apr. , 2021  

ALESUL LA RAPORT – 16 aprilie 2021, Invitat: GAVRIL CADARIU – director Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș

16 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Prevenția salvează vieți, Dr. Radu Bălănean – sexolog

16 apr. , 2021  

Oameni și destine – Toma Ceteraș – Veriga puternică a satului

15 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 Aprilie 2021

15 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Educația, accesibilă tuturor copiilor, IOAN SOCOL – director CSEI nr. 3 Reghin

15 apr. , 2021  

Magyar Percek – Együtt minden könnyebb/Împreună totul este mai ușor

14 apr. , 2021  

Covorul Roșu – 14 Aprilie 2021

14 apr. , 2021  

Ora de Sport – Viața dedicată sportului, Prof. ANDREI ENYEDI

14 apr. , 2021  

La Fermă – Păstrăvăria din Ibănești Sat, Ionuț Todoran

14 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 14 aprilie 2021

14 apr. , 2021  

Nestemate Someșene – Meșteșugul popular la Șanț

14 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Iubirea transmisă prin muzică, Mario Andreas Cotoi

14 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a cincea din Post, Parohia Ortodoxă Sf. Ioan Botezătorul, Mun. Reghin, jud. Mureș, preot Viorel Suceava

13 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Pictorul Octavian Smigelschi, Mun. Sibiu, jud. Sibiu

13 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 13 Aprilie 2021

13 apr. , 2021  

Plus pentru sănătate – Despre cancer în pandemie, dr. Portik Daniel – medic specialist radioterapie

12 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 aprilie 2021

12 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – Braț de fier, Dinu Dobrean – sportiv

12 apr. , 2021  

Viața la țară – Tăureni – o comunitate viabila

11 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor LI

11 apr. , 2021  

Aventură în natură – Ecologizarea râului Bistrița Ardeleană

11 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Tin Vasilescu

11 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Măr umplut copt în aluat

9 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 aprilie 2021

9 apr. , 2021  

Alesul la Raport – Adrian Giurgiu – deputat USR-PLUS

9 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Femeia și Succesul -Andra Olărean- scriitoare

9 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Lansare de carte „Poveștile Paștelui”, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

8 apr. , 2021  

Oameni și destine – Dorina Ceteraș – Limba noastră românească

8 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 aprilie 2021

8 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Protecția Animalelor, OANA PAŞCU – membru Asociaţia Save&Smile

8 apr. , 2021  

Covorul Roşu – 7 Aprilie 2021

7 apr. , 2021  

Ora de Sport – Cupa României la cadeți, Succese marca CSS Reghin

7 apr. , 2021  

La Fermă – Răsaduri, legume și bunătăți, Dana Matei

7 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 7 Aprilie 2021

7 apr. , 2021  

Tânăra Generație – Echilibrul adolescentului de succes, Luca Ţincoca

7 apr. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a patra din Post, Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae Reghin, jud. Mureș, preot Vasile Chiorean

6 apr. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Bisericuța de lemn din Dumbrava Sibiului, Mun. Sibiu

6 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 6 Aprilie 2021

6 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 31 martie 2021

6 apr. , 2021  

Plus Pentru Sănătate – Digestia sănătoasă, Liana Conțiu – nutriționist dietetician

5 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 aprilie 2021

5 apr. , 2021  

Grai Ardelenesc – Cântecul popular – o perlă a culturii, Gabriela Șaroși

5 apr. , 2021  

Viața la țară – Pinticul și gospodarii săi

4 apr. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor L

4 apr. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Adriana Irimies

4 apr. , 2021  

Sarea’n bucate – Risotto de arpacaş din grâu cu dovleac

2 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 Aprilie 2021

2 apr. , 2021  

Alesul la raport – Ovidiu Georgescu – vicepreședinte CJ Mureș

2 apr. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Viața de după divorț – Mocuța Cristina Maria – psihoterapeut de familie

2 apr. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Dă-ne Doamne zile bune”

1 apr. , 2021  

Oameni și destine – În slujba semenilor, pr. Dorin Chiorean

1 apr. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 Ardeal TV

1 apr. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Natura fără un milion de pet-uri, loc. Batoș, jud. Mureș, prof. NAGY IRINA – coordonator proiect

1 apr. , 2021  

Magyar Percek – Egy stílusos tavasz / O primavară cu stil

31 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 31 Martie 2021

31 mart. , 2021  

Ora de Sport – Sportul la el acasă la Cisnădie, Fotbal de viitor, Iulian Pițigoi

31 mart. , 2021  

La Fermă – Finanțări și sfaturi, dr. ing. Tiberiu Ștef

31 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 31 Martie 2021

31 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Obicei și cântec la Rodna veche

31 mart. , 2021  

Tânăra Generație – Documentarul din spatele ecranului, Alina Manolache

31 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a treia din Post, Parohia Ortodoxă Dulcea, Com. Ibănești, jud. Mureș, preot Dumitru Sava

30 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Moara de la Orșova, Muzeograf – Camelia Repede

30 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 30 Martie 2021

30 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – IOAN PINTEA, manager Biblioteca județeană ”George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

30 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Dă-ne Doamne zile bune”

29 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Vizita Ministrului CSEKE ATTILA în județul Mureș

29 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – 2 Aprilie Ziua Internațională a Autismului, Alina Farkaș – psiholog clinician

29 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal Tv – 29 martie 2021

29 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Turist în localitatea ta, Melancolia plutăritului, Gabriela Hosszu – director C.N.I.P.T.

29 mart. , 2021  

Viața la țară – Poveste de primăvară

28 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLIX

28 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Iosif Ciunterei

28 mart. , 2021  

Sarea’n bucate – Clătite cu spanac

26 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 martie 2021

26 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Cristian Chirteș – senator PNL

26 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Preadolescența, Laura Frunză – Blogger, traducător

26 mart. , 2021  

Oameni și destine – Ce dai naturii, primești înapoi, Horațio Chețan

25 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 martie 2021

25 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – La pas pe cărările munților, Kovács Róbert – șef serviciu Salvamont Salvaspeo Mureș

25 mart. , 2021  

Magyar Percek – Egy magyar gyöngyszem/O perlă maghiară, Kilyén Ilka

24 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 24 martie 2021

24 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 martie 2021

24 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Vremea șezătorilor, Valerica Guzu – Poiana Ilvei

24 mart. , 2021  

Tânăra Generație – Lupta pentru drepturile elevilor, Miclea Partenie – preşedinte Asociaţia Elevilor din Mureş

24 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a doua din Post, Parohia Ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel, Reghin, jud. Mureș, preot Daniel Ciolocoiu

23 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Palatul Asociațiunii ASTRA, Răzvan Pop – istoric

23 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 martie 2021

23 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – IONEL BURDUHOS, președinte/antrenor Profesional Fight Gym Bistrița

23 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, 17 martie 2021

23 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „La Casa de Gospodari”, Mun. Târgu-Mureș, 4 februarie 2021

22 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 martie 2021

22 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Noutăți despre Comuna Subcetate, Rusu Vasile primar

22 mart. , 2021  

Viața la țară – Șezătoare la Șanț

21 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLVIII

21 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Livia Harpa

21 mart. , 2021  

Sarea’n Bucate – Păstrăv surpriză

19 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 martie 2021

19 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Ilie Chiș Bălan

19 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Relația copii-bunici din perspectiva părinților, Mădălina Nodiș – psihoterapeut în supervizare

19 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Eu cu drag acum vă cânt”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

18 mart. , 2021  

Oameni și destine – Meserie făcută din pasiune, Mugurel Matei

18 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 martie 2021

18 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Lumea animalelor, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș, Kopacz Andras – director adjunct Grădina Zoologică Târgu-Mureș

18 mart. , 2021  

Magyar Percek – Magyarnak lenni/A fi maghiar

17 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 17 martie 2021

17 mart. , 2021  

Ora de Sport – Turul Ciclist al Sibiului și Transfăgărășan Challenge, Ciclism pentru toată lumea, Cosmin Costea, organizator

17 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 martie 2021

17 mart. , 2021  

La Fermă – Creșterea ovinelor la Pintic, Ion Arcălean – fermier

17 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Chipuri de țărani din Valea Bârgăului, Oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

17 mart. , 2021  

Tânăra Generație – O notă pe portativul vieţii, Cristina Drăgan

17 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Întâi din Post, Parohia Ortodoxă Șerbeni – Filia Căcuciu, com. Beica de Jos, jud. Mureș, preot Daniel Pașcanu

16 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Bicentenarul „Petru Maior”, Dr. Florin Bengean

16 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 martie 2021

16 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – Viorel Daniel Partene – muzeograf, Muzeul „Cuibul Visurilor„ comuna Maieru, jud. Bistrița-Năsăud

16 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Eu cu drag acum vă cânt”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

15 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cele 4 tipuri de comportament, Valentina Iacob – Life Coach

15 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 martie 2021

15 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Glasul Viorii, Andrei Pașcu – viorist

15 mart. , 2021  

Viața la țară – Poveste de la Idicel cu Mărioara Bârsan

14 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLVII

14 mart. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Bijuteriile, prietenele doamnelor, Adriana Luierean

14 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Emilia Popdeac

14 mart. , 2021  

Sarea’n bucate – KÄSE SPÄTZLE

12 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 martie 2021

12 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Márk Endre, primar municipiul Reghin, jud. Mureș

12 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Odihna în viața noastră, Raluca Elena Moisescu – psiholog

12 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Mândruță de dragul tău”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

11 mart. , 2021  

Oameni și destine – Viața în pași de dans, Rodica Ilinca Gherendi

11 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 martie 2021

11 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Povești țesute cu fir de ață, BARABÁSI ATTILA – director Ansamblul Profesionist Mureşul

11 mart. , 2021  

Magyar Percek – A Nő, mint anya, lány és színész /Femeia ca mamă, fiica si actriță

10 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 10 Martie 2021

10 mart. , 2021  

Ora de Sport – Red Dragon Reghin în 2021, Povestea continuă, Sensei Gyori Tiberiu

10 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 martie 2021

10 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Iia și pânzătura la Poiana Ilvei, Saveta Creț

10 mart. , 2021  

Tânăra Generație – În pași de dans prin viață, Anna Maria Ercsei

10 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Parohia Greco-Catolică Hodac, jud. Mureș, preot Voicu Dan

9 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Arhiva Someșană, Muzeul Grăniceresc Năsăud

9 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 Martie 2021

9 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – GEORGE RUSCĂU, președinte ACS Heniu Prundu Bârgăului

9 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Prezentarea Echipei de Motociclism VN MOTORSPORT

9 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Comemorarea Istoricului Vasile Netea, Loc. Deda, jud. Mureș

9 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „Mândruță de dragul tău”, Mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș

8 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – Mărțișoare „Zori de zi”, Alina Farkas – psiholog clinician

8 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 Martie 2021

8 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Satisfacții în era muzicală, Florin Vos – artist

8 mart. , 2021  

Viața la țară – Șezătoare la Găbud

7 mart. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLVI

7 mart. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Olimpia Guzu Chiș

7 mart. , 2021  

Sarea’n bucate – Salată de ton cu avocado

5 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 martie 2021

5 mart. , 2021  

Alesul la Raport – Miklea Hajnal-Katalin, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş

5 mart. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Depresia la studenți, Radu Leca – psiholog clinician

5 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol de Dragobete „De pe Mureș și Târnave”

4 mart. , 2021  

Oameni și destine – Istoria pe înțelesul tuturor, prof. Sabin Urzică

4 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 martie 2021

4 mart. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Lumea mitică văzută prin vitralii, Lóránt Szántó – şef Secția Administrație Palatul Culturii

4 mart. , 2021  

Magyar Percek – Tinerețe, talent și succes/Fiatalság, tehetség és siker

3 mart. , 2021  

Covorul Roșu – 3 martie 2021

3 mart. , 2021  

Ora de Sport – Planuri de viitor pentru Avântul Reghin, Ideile Noii Conduceri, Dr. ZSIGMOND ZSOLT, Președinte CA Avântul Reghin

3 mart. , 2021  

La Fermă – Sera de flori, Vasile Dan, Com. Poplaca, jud. Sibiu

3 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 martie 2021

3 mart. , 2021  

Nestemate Someșene – Meseria de cojocar de la Poiana Ilvei, Domide Creț – meșter popular

3 mart. , 2021  

Tânăra Generație – Dulcele moment al vieții, Bianca Ștefan

3 mart. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Parohia ”SF. GHEORGHE” Mun. Reghin, jud. Mureș, preot Vasile Popeiu

2 mart. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Catedrala Mitropolitana din Sibiu, Prof.dr.Constantin Necula

2 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 martie 2021

2 mart. , 2021  

Jurnal Bistrițean – lt.col. GEORGETA CĂȘVAN, ofițer informare și relații publice IJJ Bistrița-Năsăud

2 mart. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol de Dragobete „De pe Mureș și Târnave”

1 mart. , 2021  

Plus pentru sănătate – Frica, un dușman care poate fi învins, Ioana Cheregi – psihoterapeut

1 mart. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 1 martie 2021

1 mart. , 2021  

Grai Ardelenesc – Pasiunea pentru handbal, Lorant Șipoș – antrenor

1 mart. , 2021  

Viața la țară – Poveste de oameni gospodari

28 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLV

28 feb. , 2021  

Fabricat în Transilvania – Portul popular românesc va dăinui în timp, Maria Bogdan

28 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Mărioara Sigheartău

28 feb. , 2021  

Sarea’n bucate – Tortellini cheese cu bacon şi sos alb

26 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 26 februarie 2021

26 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Iulian Praja – Manager CJCTEA Mureș

26 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de parenting – Dăruire pentru folclor, Dorina Oprea

26 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol de folclor „DRAGU MI-I LUME SĂ-ȚI CÂNT”

25 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 25 februarie 2021

25 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – POLIGONUL DE TIR – SIGURANȚĂ ȘI RELAXARE, loc. Orșova-Pădure, com. Gurghiu, jud. Mureș, Florin Pîrvulescu

25 feb. , 2021  

Magyar Percek – Clădirile orașului Târgu – Secuiesc/Kézdivásárhely jellegzetes építkezése

24 feb. , 2021  

Covorul Roșu – 24 februarie 2021

24 feb. , 2021  

Ora de Sport – Finala Cupei României de Box Feminin, Fetele din nou în ring, Alin Poabar

24 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 24 februarie 2021

24 feb. , 2021  

Nestemate Someșene – Centrul Județean pentru Cultură Bistrița – Năsăud, Smaranda Mureșan – cercetător științific

24 feb. , 2021  

Tânăra Generație – Frumusețea cântecului popular, Simona Harpa

24 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica A XXXIV-A după Rusalii, Parohia Ortodoxă Comori, Com. Gurghiu, jud. Mureș, preot Ovidiu Gliga

23 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Câșlegile de iarnă, Dr. Roxana Man – Manager Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin

23 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 23 februarie 2021

23 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – ALINA ILIA SABO, muzeograf Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

23 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol Folcloric „DRAGU MI-I LUME SĂ-ȚI CÂNT”

22 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Relații toxice, Valentina Iacob – Life Coach

22 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 22 februarie 2021

22 feb. , 2021  

Grai Ardelenesc – La școală, Steluța Nuț – prof. Înv. Primar și Szasz Norbert – elev clasa a XII-a

22 feb. , 2021  

Viața la țară – De povești cu Dorina Luca

21 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Silviu Avram

21 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLIV

21 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 19 februarie 2021

19 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Kovacs Robert – șef serviciu Salvamont Salvaspeo Mureș

19 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Tinerii și provocările lumii de astăzi, Radu Leca – psiholog clinician

19 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol folcloric „Am venit lume la tine”, Mun. Târgu-Mureș

18 feb. , 2021  

Oameni şi destine – Cu toții suntem oameni, prof. ing. Ioan Socol

18 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 18 februarie 2021

18 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Reghinul la pas, Muzeul sașilor, invitați: Cătălina Orban, Peter Schuller, Johann Zey

18 feb. , 2021  

Magyar Percek – Istoria orașului Târgu – Secuiesc/Kézdivásárhely tőrténelme

17 feb. , 2021  

Covorul Roşu – 17 februarie 2021

17 feb. , 2021  

Ora de Sport – Preliminariile Euro Baschet 2022, România vs Israel și Polonia, Rareș Uță – pivot BCM U Pitești

17 feb. , 2021  

Nestemate Someșene – „Tiara și stativele”, Comuna Poiana Ilvei, Ana Creț

17 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 17 februarie 2021

17 feb. , 2021  

Tânăra Generație – În spatele cortinei, Vero Nica

17 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica A XXXIII-A după Rusalii, Parohia Ortodoxă Petelea, jud. Mureș, preot Vasile Bugnar

16 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – inspector principal Crina Maria Sîrb – purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud

16 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Personalitatea lui Petru Maior, Conf.univ.dr.Laura Stanciu

16 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 16 februarie 2021

16 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Extraordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 15.02.2021

16 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Spectacol folcloric „Am venit lume la tine”, Mun. Târgu-Mureș

15 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Recuperarea fizică post Covid, Cosmina Balazs

15 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 15 februarie 2021

15 feb. , 2021  

Viața la țară – Râpa de Jos, satul de sub Poiana Tomii, preot profesor Dacian Oprea

14 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLIII

14 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Denisa Minodora Rolnic

14 feb. , 2021  

Sport de weekend cu Radu Crișan – Antrenament în circuit

13 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 12 februarie 2021

12 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Dinu Cotoi – primar comuna Batoș, jud. Mureș

12 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Arta de a fi o mămică competentă, Andrada Szebeni

12 feb. , 2021  

Oameni și destine – Provocările vieții, Ioan Vasu

11 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 11 februarie 2021

11 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Magia orgii din Palatul Culturii, Lóránt Szántó – şef Secția Administrație Palatul Culturii

11 feb. , 2021  

Magyar Percek – Umor secuiesc de Fărșang/Székely farsangi humor

10 feb. , 2021  

Covorul Roșu – 10 februarie 2021

10 feb. , 2021  

La Fermă – Avantajele culturilor în solar, Ionuț Torgie

10 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 10 februarie 2021

10 feb. , 2021  

Nestemate Someșene – Cântece de la Poiana Ilvei, Olimpia Guzu

10 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a XVII-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Isticeu, Comuna Ibănești, preot Călin Romanți

9 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Revista TopLitera de la Toplita

9 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 9 februarie 2021

9 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – cpt. MARIUS RUS, purtător de cuvânt ISU Bistrița al județului Bistrița-Năsăud

9 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Pe aripile muzicii de fanfară, Mun. Bistrița, jud. Bistrița – Năsăud

8 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Cu ochii pe semne, Dr. Valentina Muth și Dr. Alina Botoncea

8 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 8 februarie 2021

8 feb. , 2021  

Grai Ardelenesc – De vorbă cu judecătorul, Elena Filip – judecător, Mun. Toplița, jud. Harghita

8 feb. , 2021  

Universul Copiilor – Călătorie în lumea poveștilor XLII

7 feb. , 2021  

Viața la țară – Povestea Sângeorgiului de Mureș, Ilarie Gheorghe Opriș

7 feb. , 2021  

Buchet Folcloric Ardelean – Ionuț Robert Pumnea

7 feb. , 2021  

Sport de weekend cu Radu Crișan – Antrenament în circuit

6 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 5 februarie 2021

5 feb. , 2021  

Alesul la Raport – Călin Handrea – inspector șef ISU Horea, jud. Mureș

5 feb. , 2021  

Pe Meleaguri Natale – Fila de Parenting – Alimentația în sarcină, Radu Ababi, nutriționist-dietetician

5 feb. , 2021  

Oameni şi destine – Bunătate și moralitate, prof. Ioan Macarie

4 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 4 februarie 2021

4 feb. , 2021  

Caleidoscop Transilvan – Povestea Teatrului Ariel, Gavril Cadariu

4 feb. , 2021  

Covorul Roşu – 3 februarie 2021

3 feb. , 2021  

La Fermă – Răsaduri și semințe, Ionuț Torgie

3 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 3 februarie 2021

3 feb. , 2021  

Nestemate Someşene – Despre cultură în contextul pandemiei, Smaranda Mureșan

3 feb. , 2021  

Cuvinte pentru suflet – Duminica a XVI-a după Rusalii, Parohia Ortodoxă Uila,com. Batoș, preot Marius Borșan

2 feb. , 2021  

Mărturii ale trecutului – Studii și documente despre Deda

2 feb. , 2021  

Jurnal Bistrițean – prof. CRISTINA HARAP – sociolog, consilier școlar, director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Bistrița-Năsăud

2 feb. , 2021  

Jurnal Ardeal TV – 2 februarie 2021

2 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Ședința Ordinară a Consiliului Local Toplița, jud. Harghita, 28 ianuarie 2021

2 feb. , 2021  

Eveniment Ardelean – Depunerea jurământului militar ISU Horea Târgu – Mureș

1 feb. , 2021  

Plus pentru sănătate – Vaccinarea anti covid de la teamă la speranță, Dr. Loredana Vasile, medic primar

1 feb. , 2021  

Grai Ardelenesc – Podul Urmánczy, Mun. Toplița, jud. Harghita, Gabriela Hosszu

1 feb. , 2021  

Arhiva Emisiuni Ardeal TV